Landbrukstakst og skadetaksering

29.05.2020 (Oppdatert: 29.05.2020)

NLR Nord Norge har takstfolk med autorisert (sertifisert) fagkompetanse på disse fagområdene, og vi er kjent med regelverket innenfor områdene. 

Erstatningsberegning:

Vi kan være behjelpelig ved erstatningssaker tilknyttet jord, dyrking og lignende. Avling og dyrket jord er under stadig press, både i forbindelse med naturskade og utbyggingssaker (veier, boligområder o.l.). Vi utfører beregninger i forbindelse med avlingsskade og varig tap av areal som følge av dette. Vi kan også gi råd og sakkyndige vurderinger i slike saker. 

Vi beregner erstatning for tapt avling/senskader etter gravearbeider av vann- og kloakkgraving, nedsetting av kummer, strømkabler og annet ledningsnett eller etter inngrep i forbindelse med veibygging,. Vi kan også beregne ulempeerstatning i tilfelle driftsforstyrrelser på gården ved gjennomføring av permanente og midlertidige tiltak, herunder stolpefester og andre innretninger som begrenser verdien/bruken av jordbruksarealene. Vi har mange års erfaring med økonomiske beregninger og vurderinger knyttet til erstatningsspørsmål.  

Landbrukstakst:

Landbrukstakst er en verdifastsetting av fast eiendom dvs. bygninger, jord -og skogbruksareal, samt medfølgende rettigheter. Landbrukstakst er aktuell i forbindelse med salg av landbrukseiendom, overdragelse innen familien, låneopptak/refinansiering og ved arveoppgjør. NLR Nord Norge utfører landbrukstakst og verdivurderinger. I tillegg kan vi taksere løsøre (maskiner, buskap) etter nærmere avtale. En av våre takstmenn har autorisasjon som takstmann fra NITO Takst.

Hvorfor velge NLR?

Våre takstmenn er godt oppdatert på økonomien i de forskjellige produksjonene samt at vi har god kjennskap til markedet for landbrukseiendommer. Dette er viktig for å kunne sette en riktig markedspris.

RÅDGIVERE:

 

Arnulf Hole                   

477 14 043 

 

Gustav Karlsen         

970 92 996 

 

Gunnar Forbord

948 21 631

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.