Omleggingsperioden

(Oppdatert: 21.02.2017)

 

 

Omlegging av jorda

Omlegging til økologisk landbruk på en melkegård vil for defleste ta flere år. Jorda må legges om først, for at kravet om 100 % økologiskfor kan være innfridd, før omlegging av husdyrholdet starter. For grasveksterer karensperioden to år. Ved bare å kutte ut kunstgjødsel på en eng som harrotsystem og mikroliv basert på tilførsel av lettløselig næring vil det ofteoppleves et stort fall i avlingsnivået og enga blir dårlig. For å lykkes medgode avlinger bør vi ha en eng som har utviklet seg mot et økologiskdriftsopplegg. En stor kløverandel er viktig, for kløveren er motoren iøkologisk landbruk. Beste måten er å pløye opp å starte med ny eng. Etalternativ på en god nyere eng kan være å direkteså inn kløver. Bruk0,5 kgkløverfrø pr daa. Bestegnet er rødkløver, men ha også med noe kvitkløver.

 

Det bør lages en tidsplan for omlegging av jorda. Planen børinneholde hvilke skifter eller deler som bør tas det enkelte år. Noenforetrekker å prøve på et eller to skifter det første året for å skaffe segerfaring.

 

I hele omleggingsperioden skal det foregå melkeproduksjon sådet er viktig å ha med en vurdering av avlingsnivået hele tiden slik at ikkeblir mangel på for. Innsåing med ny eng er arbeidskrevende og tilgangen påarbeidskraft bør være med i vurderingen av omleggingsperioden. I karensperiodenfor jordarealene gis det omleggingsstøtte fra staten som kan være til økonomiski denne perioden.

 

Hvis det er behov forspesielle maskiner i den økologiske drifta, så må dette også vurderes. For defleste melkebruk er eksisterende maskiner og redskaper godt egnelige ogutskifting kan skje slik som tidligere planlagt. Vurdering av forhold rundtjordpakking kan gi behov for utstyr som gir mindre pakking.

 

Vekstskifte er sentralt i økologisk landbruk. Det bør tenkesgjennom hvilket vekstskifte som er mest aktuelt, og prøve å nærme seg det iløpet av omleggingsperioden. Skal grønnfor eller korn til krossing inn ivekstskiftet? Dette kan være avgjørende for hvilken omleggingsvekst som velges.

 

 

 

Økologisk eng medkløver og blåluserne på tørkesvak kalksand på Helgeland. Begge to er godenitrogensamlere. Å lykkes med belgvekstene er avgjørende for å få til en godøkologisk eng.

 

Omlegging avhusdyrholdet

Det bør lages en tidsplan og strategi for omlegging avhusdyrholdet. Karensperiode for melk er 6 mnd. og for storfekjøtt 1 år.

 

Hvis man velger en strategi med flere kyr med noe flateremelkekurve basert på mye eget grovfor og mindre kraftfor bør denne tilvenningentas over tid. Spesielt kvigene bør fores for å bli gode grovforutnyttere. Helsesituasjonenbør også vurderes. Kan vi gjøre endringer i fjøset eller rutiner som kan virkeforebyggende på problemer?

 

Omlegging til økologisk landbruk kan medføre ønske ellerkrav om investeringer i ombygging eller nybygg. Det bør være en plan for nårdet skal foretas for å komme på plass før omlegginga av husdyrholdet. Kan detvære aktuelt å bruke noe av omleggingstilskuddet til enklere bygg. For meromfattende bygg bør det følges en normal plan- og finansieringsprosess.

 

Revidering av planene

Planene er et styringsverktøy. Det kan være ønske omendringer etter hvert som man får erfaring med det økologiske driftsoppleggeteller at noen av forutsetningene endrer seg . Det kan derfor være aktuelt årevidere planene underveis i omleggingsprosessen.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.