Økologiske prinsipper i husdyrholdet

11.10.2011 (Oppdatert: 21.02.2017) Marte Sørbø Hoholm

  

Et viktig prinsipp i økologisk landbruk er at husdyra skal sikres livsutfoldelse og trivsel i samsvar med sin fysiologiske og naturlige adferd. Husdyrhold vil alltid være et kompromiss mellom det ideelle for å fremme dyras naturlige adferd og hva som er praktisk mulig. Moderne husdyrhold hindrer i mange tilfeller dyra å utfolde sin naturlige adferd. I økologisk landbruk søkes det etter løsninger som gir dyra mulighet til å utøve større grad av naturlig adferd.

Et annet viktig prinsipp i det økologiske landbruket er helseprinsippet hvor økologisk landbruk skal fremme helsa både til dyr og mennesker. Dette gjelder ikke bare fravær av sykdom, men også å bevare og sikre fysisk, psykisk og sosial trivsel og økologisk balanse. Dette kan sammenfattes i at økologisk landbruk skal stå for høy dyrevelferd.

Vi har lover og forskrifter som skal sikre dyrevelferden. Dyrevernloven skal sikre at dyra ikke lider. Dette er et minimumskrav for husdyrholdet. Det økologiske regelverket setter strengere krav for blant annet å sikre mulighet til naturlig adferd. Dette må også sees som et minstekrav. Vi må lære oss hvilke krav dyreslag og grupper innenfor dette har til dyrevelferd og søke et løsninger som i best mulig grad tilfredstiler dyras naturlige behov innenfor rammen av det praktiske husdyrhold.

 

Det er tre viktige momenter i dyrevelferd:

1. Naturlig liv. Mest mulig naturlig adferd. Ha plass til å kunne utøve viktig normal adferd og sosialisering.

2. Helse og biologiske funksjoner. Dyras mulighet til å mestre sitt miljø.

3. Subjektive opplevelser. Lidelse, smerte eller behag. Positivt stimuli kan være eksempel på en positiv opplevelse. Frykt og frustrasjon kan være negativt.

Vi kan sammenfatte hva som ligger i de økologiske prinsippene når det gjelder husdyrholdet med at dyra skal ha mulighet til naturlig adferd, få mat som er tilpassa fysiologien og leve i et miljø som er mest mulig likt deres naturlige biotop. Vi må lage/velge produkter og løsninger som tilfredstiller disse kravene. Husk at dyrevelferd er individuelt og alle individene skal ha god dyrevelferd. Det er viktig å observere de dyra som er svakest og lavest i rang, og skape god dyrevelferd også for disse. Vi skal også ha med at røkting er en del av dyrevelferden og røkterens rolle er viktig.

 


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.