Økologisk regelverk for storfe

(Oppdatert: 21.02.2017)

 

Det økologiske regelverket er internasjonalt. Formålet med regelverket er todelt. I tillegg til å sette rammer for produksjonen er det også en garanti til forbrukeren at produksjonen har foregått etter de økologiske prinsipper. Økologisk landbruk reguleres av EØS-avtalen, og vi har samme regler som resten av EU. Når det kommer nye forordninger i EU må Norge

tilpasse seg dette. I 2007 vedtok EU ny forordning om økologisk landbruk og regelverket som tar for seg husdyrproduksjon i 2008. Dette har vært til høring og vil antakelig innføres i Norge i 2011. Det nye regelverket er mye likt det som gjelder i dag, men gir på enkelte områder noe mer fleksible rammer.

De reglene som spesielt berører storfe er

  • Luftekravet: Hovedprinsippet er at alle dyr skal ha permanent tilgang til lufting, fortrinnvis beite. Storfe skal ut på beite. Det er enkelte dispensasjoner for dette. Se også eget kapitel om lufting.
  • Beitekrav: Foring av drøvtyggere skal basere seg på størst mulig bruk av beite.
  • Løsdrift: Hovedprinsippet er at alle dyr skal gå i løsdrift. Et spesielt unntak for storfe er at det godtas oppbundne dyr (båsfjøs) i små bedrifter. For Norge har regjeringen bestemt at definisjonen på små bedrifter er 35 melkekyr.  Kravet i dette unntaket er at kyrne luftes. Dette må skje minst to ganger i uka.
  • Plasskravet: Hovedprinsippet er at dyra skal ha god plass slik at de kan utføre sin naturlige adferd. Det er derfor et arealkrav  for inne- og uteareal for storfe.
  • Fast liggeunderlag og strø: Det er krav om at  storfeet skal ha fast liggeunderlag og at det skal brukes tilstrekkelig med strø slik at dyra kan ligge godt og trekkfritt.
  • Foring: Alt for til drøvtyggere skal være økologisk. For drøvtyggere er det også krav til andel grovfor i produksjonen. Kalven skal også fores med melk de første 3 månedene. Se eget kapitel om foring.
  • Diekrav: Det er krav om at kalven skal die mora .
  • Helsekrav: Hovedprinsippet er å forebygge helseproblemer. Det er imidlertid lov med sykdomsbehandling.
  • Reproduksjon: Hovedprinsippet er at  reproduksjon skal skje med dyr av økologisk opprinnelse.

Det er viktig å huske at det økologiske regleverket er et minstekrav for å drive økologisk husdyrproduksjon. Som annet regelverk er det under endring etter hvert som ny kunnskap om naturlig adferd, helse og miljø kommer fram. De økologiske prinsippene ligger imidlertid fast og man bør vurdere utformingen av driftsopplegg og husdyrrom ut fra den kunnskapen en har om de naturlige behovene til dyr og legge til rette for dette.

 

 

Tolking av regelverket:

Alt regelverk gir grunnlag for et vist skjønn. Tolkning bør grunngis i de økologiske prinsippene. Det er viktig å ha med kontrollorganet med på diskusjonen slik at man er sikker på at løsningen kan godkjennes.

 

Forholdet til annet regelverk:

Det økologiske regelverket kommer i tillegg til annet regelverk som gjelder storfe. Sentralt her er forskrift om hold av storfe. Dyrevernloven er også viktig.

 

bilde2

Å tilpasse bygg til regelverk og dyras behov gir utfordringer og rom for nytenking. Her et framforingsfjøs for økologiske okser på Innerøya i Trøndelag

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.