Hvordan få kløveren til å vare

(Oppdatert: 21.02.2017)

 

God kalktilstand er avgjørende

Rhizobiumbakteriene som samarbeider med kløverplantene om å samle nitrogen fra lufta er avhengig av god kalktilstand og er mer avhengig av en høg pH enn belgvekstplantene. Kalsium er også viktig for at nitrogenfikseringa skal fungere. Undersøkelser i Sverige tyder på at nitrogenfikseringen reduseres ved pH 6,0 og opphører omkring pH 5,0. Ved lav pH kan kalking være viktigere enn å smitte belgvekstfrøene med rhizobiumbakterier for å sikre godt tilslag av kløver.

Forsiktig bruk av husdyrgjødsel

Gjødsling med husdyrgjødsel kan gå utover kløverandelen. Det er gjennomført en del forsøk med kløver og husdyrgjødsel i Troms og Finnmark de siste årene. Disse viser at jevnt over er det ikke positivt å tilføre blautgjødsel i 1. og 2. engår. Dermed kan gjødsla brukes på arealer som har større behov. De samme forsøkene viser at andelen rødkløver ofte har blitt litt redusert ved bruk av husdyrgjødsel i sammenligning med ingen gjødsling.

 

Vårsåing og vedlikeholdssåing positivt for kløverandelen  

Såtid kan ha innvirkning på hvor godt tilslaget av kløver blir. Den beste såtida er om våren. Såing om sommeren og tidlig høstsåing gir som regel svake planter som overvintrer dårlig. Dersom en ønsker å bruke metoden med tidlig høstgjenlegg, kan grasfrøet såes om høsten og kløverfrøet om våren.

 

Vedlikeholdssåing på engoverflata tidlig om våren kan være en måte å holde rødkløverandelen ved like. Dette må gjøres tidlig om våren med god fuktighet. Det er ulik erfaring, så dette er en metode hver enkelt må prøve og tilpasse sitt eget bruk og de lokale klimaforhold.

Voksemåte avgjørende for varigheten av kløver

Kvit- og rødkløver har ulik voksemåte. Rødkløver må leve med den samme rota og kan ikke spre seg på annen måte enn med frø. Kvitkløver kan derimot spre seg med utløpere kalt stoloner og vil derfor kunne spre seg i eng og beite. Dette medfører at rødkløver som regel går ut etter 2-4 år, mens kvitkløveren kan med godt stell bli relativt varig.

Antall høstinger påvirker varigheten

Eng med rødkløver bør ikke utsettes for beiting de første årene da går rødkløveren fortere ut. Kvitkløver tåler flere høstinger godt og er derfor egnet til hyppige slåtter og beiting. Sein håslått og lav stubbing av rødkløvereng vil redusere levetida il kløverplantene.
Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.