Jordarbeidingsmetoder

07.06.2012 (Oppdatert: 07.02.2017)

 

Pløying

Pløying er aktuelt bl.a. når:

  • jorda er hardt pakka på grunn av kjørebelastning
  • det er nødvendig å bryte opp sjikt i jorda som hindrer vannet å trenge ned
  • det er mye rotugras og det ikke er ønskelig å brakke
  • enga som skal fornyes har seig grassvor

Er det mye flerårig ugras i enga, for eksempel grasugras som sølvbunke, tunrapp, knerevehale og kveke, eller pløyinga har vært mislykka, kan enga med fordel brakkes før gjenlegg. (Se ellers kap. om plantevern, LINK). Høstpløying er positivt for jordstrukturen dersom jorda blir utsatt for gjentatt frost og tining, men på sand- og siltjord er erosjonsfaren større.  Anbefalt pløyedybde er ca.15 cm. På grunn myr kan det være hensiktsmessig å hente opp grus eller sand fra undergrunnen ved noe djupere pløying. Dette er mer energikrevende enn ordinær pløying. Husk å dra inn grøftekantene ved pløying, slik at det ikke dannes små forhøyninger som hindrer vannet å nå grøftene dette er særdeles viktig når en arbeider på ei profilert jord. Pløying i fiskebeinmønster anbefales på profilerte teiger der fallet i plogfårene gir effekt i forhold til å drenere ut overflatevann. Fjern stein etter pløying.

 

Slodding

Formålet med slodding er å få bort ujevnheter i overflata, knuse klump og hindre uttørking i såbedet. På myr- og sandjord får man som regel et godt såbed kun ved slodding, uten påfølgende harving.  Fjern eventuell stein også etter slodding. Slodden bør være relativt tung og lang, fordi det gir best planeringseffekt. Helst bør slodden ha tre planker, med skrapere eller pigger på bakerste eller de to bakerste plankene. 

 

Harving

Ved gjenlegg etter åkervekster kan harving være første jordarbeiding. Harva skal løse opp og smuldre det øverste jordlaget, samt lage såbedet. I tillegg skal harva molde ned gjødsel og kalk, og tyne oppspirt ugras. Harv lett og husk at harva ikke skal brukes til sletting. Overdreven harving gir jordpakking, ødelagt jordstruktur og tap av spirefuktighet. Jorda bør være relativt tørr ved harving.  Spesielt på våt leirjord blir det mye klumper.  Harving på for tørr leirjord gir også klumper og støv. Harv kun det du rekker å så og tromle samme dag.  Både regn og mye uttørking etter harving og før såing/tromling er ugunstig.

Valg av harv avhenger av jordart og driftsmåte. Såbedsharver bør være bredere enn traktoren, slik at det ikke blir kjørespor i såbedet. Fjærharva (C- tinder) arbeider i litt ujevn dybde. Best på lett jord, og til grunn harving. Fjærharva river opp lite torv og er derfor godt egnet til harving etter ompløyd eng. Kulturharv (S-tinder) arbeider jevnere og dypere enn fjærharva og er godt egnet på tyngre jordarter. Skålharv smuldrer og blander jorda godt og egner seg til nedmolding av husdyrgjødsel.  Den må kjøres fort for å gi godt resultat. Skålharva egner seg ikke til dyp jordarbeiding og kan gi mye pakking på tung jord. Den kutter opp røtter og kan derfor bidra til stor spredning av ugras.  Fres og rotorharv blander og løsner jorda svært godt.  De bør ikke benyttes på myrjord fordi jordstrukturen ødelegges ved at jorda tilslemmes og blir tett. Fres og rotorharv kan bidra til ugrasspredning på linje med skålharva.

Mest ideelle tidspunkt for jordarbeiding i ulike jordtyper:

Jordart Myr Sand Silt Leire
Vår Pløying/harving/slodd Pløying/harving/slodd Harving/slodd
Sommer Pløying, harving, slodd
Høst Pløying*

*NB erosjonsfare i hellende terrengFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.