Omgraving

(Oppdatert: 07.02.2017)

 

Ved omgraving foretar en gjennomgraving av hele jordmassen for å bryte tette sjikt. Jordmassene tilbakeføres på en slik måte at en sikrer infiltrasjon av vann og et toppsjikt med organisk materiale.

Omgraving er både aktuell for større arealer med tett overflate eller tykke aurhellelag og for å fjerne flekker med bæresvak myr inne på fastmarksarealer.

 

Naturgitte forhold

Ved omgraving har en stort behov for å vurdere undergrunnen. Metoden er særlig egnet på områder:

·        med tett myr over sandrik undergrunn der aurhelle gjerne er årsaken til dårlig drenering

·        hvor blanding av svært grove masser i overflata og finmasser under kan gi mer tørkesterk jord

·        hvor en ønsker å bryte et tett overflatsjikt i mineraljord

 

Metoden har også vært benyttet på områder med myr over leire der man begraver torva under leirelaget. Forfatteren er skeptisk til om dette er tilrådelig. Selv om dette gir jord med god bæreevne for maskinene vil den være sterkt utsatt for pakking og elting. Dersom metoden skal ha noe for seg er det viktig å få blandet inn torv i topplaget for å sikre god strukturutvikling.

Når det gjelder naturgitte forhold er det særlig viktig at:

·        vannet har avløp fra området

·        det ikke er for mye stien i undergrunnen

·        e nbør komme omkring 0,5 m ned i mineraljord på myr

·        lønnsomhetsgrensen ligger vanligvis omkring 2,0 – 2,5 m myrdybde

 

Forhold vedanlegg

Ved anlegg bør envurdere behovet for suppleringsgrøfting fortløpende. En bør også i mest mulig grad sikre avløp for overflatevann ved å kombinere omgraving med en viss overflateforming. Ved tett undergrunn bør en også vurdere en kombinasjon av omgraving og profilering. Når det gjelder selve anleggsarbeidet henvises til en artikkel av Knut Lindberg i Norden nr. 4/1987 eller Småskrift4/90 Drenering III.

De viktigsteforhold en bør merke seg er:

·        sørg for skråstilte lag av grov undergrunn og torv/leire for å lette infiltrasjon

·        bland inn torv/matjord i overflatesjiktet

·        åpen avskjæringsgrøft i øverste del av feltet

·        en bør komme godt ned i grov undergrunn, helst 0,5 m

 

AndersHovde som har arbeidet flere år i Jord- og Myrselskapet og Jordforsk anbefaler at en starter omgravingsarbeidet slik at en får eventuelt grunnvann med seg nedover. Dersom grunnvannet slår ut i bunnen av arbeidsgrøfta legges drensgrøft på urørt bunn. Det er viktig at en ikke legger dren oppe i masser som er omgravd før disse har fått satt seg skikkelig. Dette tar minimum 1 år. Dersom det er mye stein i undergrunnen brukes denne til å bygge steinsatt grøft med overdekke av fiberduk/storsekk.

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.