God drenering, drift og vedlikehold hører sammen

07.06.2012 (Oppdatert: 07.02.2017)

 

Uten at drifta tilpasses jordforhold og klima vil selv et dreneringstiltak som er gjennomført helt og holdent i følge læreboka være dømt til å mislykkes. Jordpakking og spordannelse er en hovedårsak til dårlig drenering. Videre ser en at det foretas lite vedlikehold av drenssystemene og da særlig av grøfteutløp. Man er like avhengig av å holde avløpet åpent i et drenssystem som i en utslagsvask eller et badekar. Man skifter ikke vask fordi utløpet er fullt av hår eller at utløpet er tett. Men mange starter nygrøfting uten å sjekke hvorfor grøftene ikke fungerer. Tette avløp er vanligere enn du tror.

Drift av arealene

Det er viktig å unngå belastninger som gir varige spor i overflata eller som svekker plantesamfunnet slik at bæreevnen reduseres. Videre må en unngå kjøring over drensgrøfter med særlig tunge maskiner som svært store gjødselvogner, bulldosere og beltegravere. Selv om vogner med brede dekk og beltekjøretøy har lite marktrykk forplanter totalvekta seg til stor dybde. Dette kan medføre fysisk skade på drensrørene. Det er særlig viktig å unngå passering over samlegrøfter. 

Spordannelse fører til oppdemming av overflatevann og fare for utgang i forbindelse med overvintring. Dette er et problem selv på profilerte arealer. Skånsom behandling er særlig viktig i gjenleggsåret og 1.engår. De viktigste tiltakene mot spordannelse er:

  • unngå kjøring når jorda er vannmettet
  • kjør med så liten aksellast som mulig
  • redusert lufttrykk i dekkene
  • sandkjøring i områder med dårlig bæreevne - særlig aktuelt på myr.      NB. Drenering først.

Vedlikehold av drenssystemer

Vedlikehold av drenssystemer bør være en selvfølgelig del av arbeidet på bruket. Det viser seg at dette som regel er et sorgens kapittel selv om det er betydelige besparelser å hente. Det er heller ikke de store utgiftene til utstyr for å holde avløpene åpne (bilde). Grøftespylere fås i dag for en relativt rimelig penge og de egner seg godt i maskinsamarbeid.

Utstyr for vedlikehold av grøfteutløp

Erfaringer fra Danmark viser at spyling av drensgrøftene øker kapasiteten betydelig og at første spyling bør skje året etter at nye drensrør er lagt. Dette har sammenheng med at det er i denne perioden det er mest finstoff i bevegelse i jorda.

Hvor ofte grøftene bør spyles avhenger i første rekke av mengden jernutfelling i grøftevannet. Som en hovedregel vil jernmengden være størst i lavereliggende partier i terrenget. Mengden vil også være større jo kortere tid siden dreneringstiltak er satt i verk.

Vedlikehold av drenssystemer innbefatter følgende hovedpunkter:

  • rense utløpet i samlegrøfter og sugegrøfter
  • spyle drensrørene, hvor ofte avhenger i første rekke av mengden jern i jorda
  • renske opp og utdype kanaler
  • sikre god overflatehelling mot åpne kanaler
  • pløye på tvers av lukkede grøfter
  • pløye diagonalt på profilerte felter

Vedlikehold av drenssystemene bør være en selvfølgelig del av skifteplanen på bruket.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.