Kalkyle over økonomien i grovforproduksjonen

07.06.2012 (Oppdatert: 07.02.2017)

 

Dersom ein set opp ei totalkalkyle over økonomien i grovfôrproduksjonen, det vil seie ein oversikt over alle inntekter og kostnader, vil det vere interessant å sjå korleis ein kjem ut i høve til kraftfôrprisen. Døme på ei slik kalkyle ved produksjon av rundballesurfôr er vist i tabell 3. Det må understrekast at talmaterialet ikkje bør brukast ukritisk, då tala varierer etter kva driftsføresetnader ein har på bruket..

 

Tabell 3: Døme på kalkyle over kostnadene i grovfôrproduksjonen (tall frå NILF 2008)

Areal totalt (=grovfôrareal) 150 daa
av dette ant. daa leigd areal 10 daa
Grovfôravling pr. daa 315 FEm
Variable kostnader pr. FEm
Såfrø 0,12 kr
Gjødsel/kalk 1,17 kr
Konservering /plast m.m. 0,29 kr
Sum variable kostnader 1,58 kr
Faste kostnader
Maskinleige (netto) 0,09 kr
Administrasjon 0,17 kr
Leigd arbeid 0,15 kr
Jordleige 0,03 kr
Forsikringer 0,02 kr
Privatbil i jordbruket 0,09 kr
Jord, veger, grøfter 0,14 kr
Driftsbygningar; vedlikehald, avskrivn. 0,41 kr
Traktor og maskiner; vedlikehald, avskrivn., drivstoff mv. 1,26 kr
Sum faste kostnader 2,36 kr
Sum kostnader pr. FEm 3,94 kr
AK-tilskott per FEm grovfôr (sone 6) 1,35 kr
Nettokostn. per FEm 2,59 kr
Arbeidsmengd. pr. daa 4 timar
«Timepris» arbeid 200,00 kr/time
Arbeidskostn. pr. FEm 2,58 kr
Nettokostn. Per FEm inkl. arbeid 5,17 kr

 

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskingFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.