Konserveringsmetoder

13.10.2009 (Oppdatert: 07.02.2017)

 

Konservering betyr å gjøre graset lagringsdyktig. Etter at graset er slått fortsetter åndingen, fordi plantene fremdeles er i live. Når det er tilgang på luft forbrukes sukker og det produseres varme, vann og CO2. Denne prosessen må stoppes snarest mulig for å hindre varmgang og reduksjon av næringsverdien i graset. - graset må konserveres. I praksis har vi to metoder som kan brukes. Vi kan enten ensilere graset eller vi kan tørke det til høy for å få lagringsstabilt fôr. 

Ensilering

Graset ensileres ved at det enten legges i silo eller i rundballer. I en tett silo, med gras som er godt pakket, vil oksygenet være oppbrukt og åndingen opphøre etter 5-6 timer. Dersom siloen ikke er helt tett, og graset er ujevnt fordelt eller dårlig pakket, vil uønskede mikroorganismer ta over og gi varmgang, uheldig gjæring og mugg.

Vellykket ensilering går ut på å få melkesyrebakteriene til å redusere pH i plantemassen. Sukker er viktig i denne prosessen. Ved rask pH-senking (bruk av ensileringsmiddel) forbrukes mindre sukker, og energiinnholdet i surfôret blir høyere. Planter som er rik på sukker er lettere å ensilere enn arter som for eksempel er rik på protein. Derfor er det større behov for å hjelpe ensileringsprosessen når det er kløver og engrapp som skal lagres, enn når det er timotei eller raigras. Sukkerinnholdet i plantene varierer også med tidspunkt på døgnet. Det er høyest sukkerinnhold er det om kvelden, skjønt dette kan være en sannhet med modifikasjoner i Nord- Norge med lyse sommernetter.

 

Fortørking

Fortørking reduserer vanntilgjengeligheten for mikroorganismene. Er tørrstoffprosenten over 25 vil denne hemme smørsyregjæringa mer enn syretilsetting. Det er derfor ikke nødvendig med like sterk syretilsetting når graset er fortørket. Er tørrstoffprosenten over 35-40 vil ikke maursyrebaserte ensileringsmidler ha noen virkning. For å redusere muggproblemene kan man eventuelt bruke et middel som inneholder propionsyre som har soppdempende effekt. Fortørking til 25-30 prosent kan føre til høyere foropptak. Er tørrstoffet over 30 prosent vil det ikke bli nevneverdig pressaftavrenning. 

Tap av tørrstoff ved ulik tørrstoffprosent 

 

Silosurfôr

Direktehøsta gras i siloer har fortsatt en sterk posisjon i Nord-Norge. Metoden er vel innarbeidet og er den sikreste måten å skaffe seg godt grovfôr på. To-trinnshøsting i silo krever mer av utstyr og arbeidet under innlegging for å få tilsvarende god fôrkvalitet, men kapasiteten og tempoet i innleggingen øker. Tårnsiloer krever minst ekstra tiltak for å få godt resultat. Undersøkelser og praktisk erfaring, viser at plansiloer stiller noe større krav til nøyaktighet under innlegging for å få samme gode ensileringsresultat. Dette gjelder særlig pakkingen av graset p.g.a større flate i plansiloen.

Stikkord for god silolegging: 

 • Tette siloer og god tildekking er nødvendig
 • God fordeling av grasmassen og rikelig press eller pakking i plansilo er viktig 
 • Gras som er høstet med forhøster eller sterkt kuttet pakker seg best i siloen 
 • Gras som er høstet på et tidlig utviklingstrinn pakker seg bedre, enn gras som er seint høstet 
 • Fortørka gras etter to-trinnshøsting, er vanskeligere å pakke enn direktehøsta gras 
 • Slått av graset om kvelden etter godt vær, gir høgest sukkerinnhold i graset 
 • Plansilo, to-trinnshøsting og lessevogn krever ekstra oppmerksomhet
 • Bruk ett anerkjent konserveringsmiddel og bruk tilrådd mengde 
 • Pass opp for gassfaren i silo! 

 

Rundballesurfôr

Ensilering i rundballer har fått stor utbredelse også i Nord Norge. De største fordelene er mulighetene for fleksibel høsting og utforing. Utfordringene er først og fremst at en må stille større krav til arbeidsutførelse under høstingen og etterkontroll, enn ved direktehøsting i en tårnsilo. Etter hvert som vi har lært oss metoden ser vi stadig mer rundballesurfôr av god kvalitet som fullt ut konkurrerer med annet surfôr. Det er likevel hos mange fortsatt rom for bedring av rundballekvaliteten.

Det er viktig at pressa ikke kjøres for fort. Graset trenger noe tid til å pakke seg inne i pressa. Det nytter ikke bare å pøse på med stor traktor og mange hestekrefter. Vi tilrår i dag å bruke ensileringsmidler også i rundballer. Forsøk har vist bedre surfôrkvalitet, smakelighet, fôropptak og tilvekst når det brukes ensileringsmiddel, også for rundballer som har tørrstoffinnhold over 30 %. Flere har fortsatt problemer med mugg på rundballene. Tips for å redusere muggproblemet er at en ikke slår for seint, fortørker moderat, presser hardt, sørger for tett innpakking og lagrer ballene mest mulig i skyggen.

To enkle måter for å bestemme tørrstoffprosenten på i graset:

Metode 1: "Grovbestemming" av tørrstoffprosenten       

Ta ut ei representativ prøve av graset, vri det i hendene og press ut evt. vatn.

 • blir du bare litt fuktig på hendene, har graset tørrstoffprosent  på ca 25 - 30 
 • er det umulig å få ut vatn er tørrstoffinnholdet over 30% 

Metode 2: Eksakt måling av tørrstoffprosenten

Ta ut ei tørkeprøve på ca. 0,5 kg, registrer nøyaktig vekt i gram og legg prøven i steikovnen på 100 grader i 2-3 timer. Vei deretter prøven på ny. Nå kan du regne ut tørrstoffprosenten slik:

Tørka tørkeprøve x 100     
     Rå tørkeprøve 

 

Stikkord for god ensilering i rundballer: 

 • Høst ikke graset på for seint utviklingstrinn. I timoteieng vil det si at en bør høste ved begynnende skyting. 
 • Tilpass skårbredden på slåmaskinen til bredden på oppsamlingsorganet på pressa 
 • Fortørking til 30% tørrstoff er ønskelig 
 • Press ballen skikkelig hardt dvs. ikke kjør for fort! 
 • Presser med «kutting/kniver» gir bedre pakking og konservering da en får kortere strå og dermed bedre pakking av rundballen 
 • Bruk ensileringsmiddel også til rundballer 
 • Få plast på ballen raskest mulig etter pressing 
 • Ved foliepakking, bruk seks til åtte lag plast når ballen skal lagres flere uker. 
 • Handter ballene minst mulig etter innpakking 
 • Om mulig bør rundballer som ikke er hardt presset lagres «på kant» Ved å lagre de på "kant " beholdes formen på rundballen bedre og faren for luftinnslipp gjennom overlappingen i plasten reduseres
 • Ballene bør lagres samlet og nær driftsbygningen for kontroll og ut fra estetiske hensyn 
 • Rundballene bør helst lagres på et skyggefullt sted
 • Beskytt alle rundballer mot skadedyr 
 • Rundballer pakket i poser må beskyttes mot vind
 • Hull i plasten må tettes snarest mulig 
 • Rundballer med pressaft må lagres slik at oppsamling blir mulig 

 

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.