Økonomiske betraktninger

(Oppdatert: 07.02.2017)

 

Grashøsting er en sammensatt problemstilling som griper sterkt inn i  den helhetlige organi-sering av driftsopplegget, der det er mange delelementer som  helhetstilpasninga er tuftet på. Derfor  vil en være varsom med å postulere at  et  helt bestemt mekaniseringsopplegg  nødvendigvis  er det 100 % - riktige på  akkurat det og det bruket.

Av forhold som bør vektlegges  når tekniske og økonomiske valg skal gjøres vil være bl.a:

 • Eksisterende tilpasning
 • Fleksibilitetskrav
 • Kapasiteter ved ulike tilpasninger
 • Samarbeidsløsninger - entreprenørløsninger
 • Vedlikeholdskostnader -  stell og vedlikehold av utstyr
 • Tidskostnader - Arbeidsorganisering - tilgang på arbeidskraft, pris * tid 
 • Teknisk kompetanse  ift bruk og vedlikehold
 • Faste kostnader ved ulike alternativ, innkjøpspris - brukstid
 • Variable kostnader som er  metoderelatert
  • Syremengde
  • Pressafthandtering
  • For - foringsøkonomi ved ulik tilpasning
 • Kvalitetsgevinster - kvalitetstap som er metoderelatert
 • Eventuelle følgekostnader  - gevinster på  bygninger og arbeidskarft
 • Transportavstander

Når en ser på den faktiske hovedtilpasning  innen grasberginga så kan det synes som om at  arealer på inntil 200-250 dekar handteres alt i alt på en  grei måte med direktehøsting med slaghøster og avlesservogn. For større arealer  synes ei avansert to-trinns slåttelinje med påfølgende rundballepressing å  være aktuell på mange bruk.  Dess større arealer som skal høstes desto mer kritisk synes  tilgang på utstyr med stor kapasitet og til rett tid å være.  Rundt disse to varianter finner vi imidlertid en rekke ulike tilpasninger som sikkert lar seg  begrunne ut fra  god økonomisk tilpasning.

 

 

Rundballelagring i høyden. Kreativ navnsetting, Keopspyramiden. Fra Sausvatn i Brønnøy (Foto: Kolbjørn Eriksen).Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.