Grashøsting

(Oppdatert: 07.02.2017)

 

Generelle råd

Her følger noen råd som er viktige når  riktig grashøstingsutstyr og metoder skal velges.

  

Riktig høstetidspunkt - klimaforhold

Klimaet  både begrenser og gir muligheter. Grashøsting er en typisk  aktivitet som det er svært  viktig at  man innretter  seg  best mulig ift rådende vær og klima. Riktig driftstilpasning og  utstyrsvalg vil kunne ha betydelig  positiv økonomisk effekt.

  

Riktig høstetidspunkt - artenes krav

Ved grashøstinga er det  både et kvalitativt og kvantitativt fokus. Målet er gode avlinger av god kvalitet. Imidlertid er dette litt kryssende størrelser, der kvantum, tørrstoffavlingen, vil kunne øke en del etter grasets aksskyting, men  der næringsinnholdet, målt som  proteinkonsentrasjon og fordøyelighet,  vil kunne  falle.

Grovt sett  er aktuelt tidspunkt for høsting av 1. slått fra begynnende aksskyting til seinest 1-2 uker etter.  Nedgangen i forkvalitet er imidlertid  såpass sterk etter skyting at det bare helt unntaksvis er aktuelt med høsting av 1. slått så seint som 2 uker etter skyting.

Ved 2. slåtten står man langt  friere til valg av høstetidspunkt.  Så lenge det er tilvekst så vil  utsatt 2. slått kunne gi større  fortilganger. Alt i alt  tas 2.slåtten  vanligvis 7-10 uker  etter 1. slåtten, og  bør i regelen være unnagjort før de første frostdøgn - da frosten  demobiliserer næringsstoff,  og næringsinnholdet i graset blir redusert. Videre vil sein høsting kunne ha negativ påvirkning i forhold til vinterherdighet ved manglende oppbygging av  opplagsnæring.

  

Agronomisk forarbeid - arrondering

Slette og godt arronderte arealer letter innhøstinga. Dette har  en teknisk side, der det er viktig å tilrettelegge slik at de relativt store og tunge høstemaskiner  kan benyttes  rasjonelt.  I tillegg til  de tekniske tilrettelegginger så vil dette  vanligvis være gode bidrag for å unngå  tilgrising med jord og støv.  Jord inneholder  smørsyrebakterier  som lett kan bidra til å forringe silokvaliteten.

 

Tilstrekkelig kapasitet

For å møte kravet om rettidig  høsting  er det viktig at kapasiteten på utstyr og valgt   metode er tilfredsstillende.  Ved  økte arealer og større transportavstander er det særs viktig  å sikre  gode høstesystemer  med optimale kapasiteter uten  flaskehalser.  Dette momentet vil i praksis sakte men sikkert  bety større og mer kapitalkrevende utstyr. Videre vil  samarbeid og innleie av grashøstingsentreprenører bli  mer alminnelig.      

Særskilte råd ved ensilering

 • Slått i solskinn gir høyt sukkerinnhold i foret
 • God knusing  av stengel og blad sikrer god pakking
 • Fortørking gir ønsket tørrstoffprosent, mellom 23-35 %,  før videre prosessering.
 • Bruk  ensileringsmiddel  i samsvar med råd
 • Stubbhøyde på 8-12 cm for forhøster, og 6-8 cm for slåmaskin hindrer at jord med uheldige bakterier kommer inn i foret

 

Graset er slått og fortørking venter (Foto: Kolbjørn Eriksen).

 

En minner for øvrig om de 7 T-er  for å sikre god ensilering               

 

 • Tett silo
 • Tidlig slått
 • Tilstrekkelig ensileringsmiddel
 • Tempo i nedleggingen
 • Tråkking og jamn fordeling
 • Tett tildekking
 • Tilstrekkelig press


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.