Kalking til eng og beite

(Oppdatert: 07.02.2017)

 

De fleste grasartene greier seg godt ved pH ned mot 5,5. Engbelgvekster som kløver og luserne foretrekker at pH ligger opp mot 6 eller høgere. Jordbakteriene som bryter ned organisk materiale slik at nitrogen og andre næringsstoffer blir plantetilgjengelig, trives best ved pH over 6. Siden god kalktilstand i jorda legger grunnlag for en effektiv utnytting av gjødsla og en økonomisk gunstig gjødslingsstrategi i eng og beite, bør en også ved grasdyrking ha som ambisjonsnivå at pH skal ligge rundt 6,0.

Kalking i gjenleggsåret gir mulighet til å innarbeide kalken i jorda ved harving, og er å anbefale ved tilførsel av større kalkmengder over 3-400 kg/daa. Men overflatekalking på eng er et fullgodt alternativ der kalkbehovet er moderat, og en benytter utstyr som gir tilfredsstillende jamn spredning. Ved overflatekalking skal man ikke spre mer enn 350-400 kg grovkalk/dolomitt eller 250-300 kg finmalt kalk pr dekar om gangen, og det bør gå minst 2-3 år mellom hver gang en overflatekalker samme skifte. Dersom kjøreforholda tillater det kan en velge om en vil spre kalken om våren, etter 1.slått eller om høsten. Kalk må ikke spres på langt gras som skal ensileres, fordi det vil hindre pH-senking i surforet. En kan ikke kjøre ut kalk på eng ved barfrost, fordi knusingen av de frosne plantene i kjøresporene gir vinterutgang.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.