Gjødsling til beite

(Oppdatert: 07.02.2017)

 

I praksis er det vanlig med overskudd av gras på forsommeren og underskudd på sensommeren og høsten. Ved å fordele nitrogengjødslingen utover sesongen kan tilveksten til en viss grad reguleres slik at en får en beitetilgang tilpassa beitetrykket. Målet er å få god nedbeiting mellom hver gjødsling.

Til beite er det beste å gjødsle med små mengder ofte. Ved skifte- og stripebeiting bør det gjødsles etter hver avbeiting. På kontinuerlig og regulert kontinuerlig beite bør det gjødsles med 3-4 ukers mellomrom, gjerne 4-5 ganger i løpet av beitesesongen. Svakt gjødsla beitegras er mer smakelig enn ugjødsla gras, sannsynligvis fordi bladandelen øker. Sterk N-gjødsling reduserer smakeligheten fordi sukkerinnholdet reduseres. En generell anbefaling er å tilføre 3-5 kg N ved hver gjødsling; minst ved vårgjødslinga og på ekstensivt drevet kulturbeite, mest ved overgjødsling utpå sommeren og på høgtytende fulldyrka beite.

For å beholde god tilvekst og beitekvalitet utover sommeren må vi unngå at graset vokser seg for langt og kommer i skyting og blomstring(generativ fase) på forsommeren. På et kulturbeite kan det være aktuelt å droppe vårgjødslinga helt for sikre god nedbeiting i juni, og vente med første gjødsling til etter første avbeiting. Benyttes beitepussing for å få nyvekst av ungt beitegras vil det bli frigjort mye næring fra planterestene, og gjødselstyrken ved overgjødslingene utover seinsommeren kan reduseres.

Det går fint an å gjødsle et beite uten å flytte dyrene så fremst man ikke gjødsler for sterkt med nitrogen eller kalium. Dette kan gi henholdsvis nitratforgiftning og graskrampe. Gjødsling med opptil 5-6 kg N/daa i form av NPK 25‑2‑6, 22‑2‑12 eller 18‑3‑15 går bra.

Mange gårdsbruk har gamle, åpne kulturbeiter som kan ha vært i drift i opptil 100 år eller mer, og som har fått lite eller ingen mineralgjødsel. Slike beiter kan være svært artsrike, særlig hvis jorda og berggrunnen i området er kalkrik. Gjødsling vil redusere artsmangfoldet. Hvis man ønsker å ivareta det biologiske mangfoldet kan en unngå å gjødsle den delen av beitet som er mest artsrik og som har lengst beitedriftshistorie uten gjødsling.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.