Gjødseltyper til eng og beite

(Oppdatert: 07.02.2017)

 

I prinsippet velger vi de mineralgjødseltypene som koster minst pr kg nitrogen og som samtidig gir tilfredsstillende tilførsel av fosfor (P) og kalium (K). I forhold til nitrogenbehovet har gras lågere fosforbehov enn vekster som korn, potet og grønnsaker. Jorda på gårdsbruk med dyrehold er ofte godt oppgjødsla med fosfor fra husdyrgjødsla. I grasdyrkinga vil vi derfor som regel greie oss med fosforfattige mineralgjødselslag.

Gras og kløver kan ta opp store mengder kalium og tappe jorda for lettløselig kalium. Nyere forsøk har imidlertid vist at på ei leirfattig sandjord (låge K-HNO3 analyser) kan vi ved grasdyrking få K-Al analyser helt ned mot 3-4 uten at det gir økonomisk avlingstap. Ved vårgjødsling uten husdyrgjødsel viI som regel NPK 18‑3‑15 være rette gjødseltypen på ei leirfattig og kaliumfattig jord, mens en på ei leirjord kan benytte NPK 22‑2‑12, eventuelt NPK 25‑2‑6 eller NK 25‑0‑9 hvis jorda er både svært fosfor- og kaliumrik.

Ved beiting vil dyrene jevnlig etterlate seg avføring og urin som bidrar til gjødslinga av beitet. Et beite er mindre utsatt for å bli tappet for kalium enn eng, og vi kan benytte gjødseltyper med lågere kaliuminnhold. Ved beiting kan f.eks NPK 18‑3‑15 ofte bli erstattet med NPK 22‑2‑12.

Dyr på innmarksbeite som ikke får kraftfor kan være utsatt for mikronæringsmangel, blant annet mangel på selen (Se) som det finnes lite av i jordsmonnet i Skandinavia. Fullgjødsel 21‑3‑8 m/Se og Na er ei spesialgjødsel for å sikre tilstrekkelig selentilførsel på beite.

 

Husdyrgjødsel

Vannblanda blautgjødsel er godt egna for spredning i eng. Anbefalte mengde er 2,5-3 tonn/daa. For gylle med 50% vann kan en spre opp i 5 tonn/daa. Unngå spredning på for langt gras, særlig ved solskinn og tørt vær. Ved breispredning bør graset ikke være mer enn max to håndsbredder høgt.

Tilgrising av graset med husdyrgjødsel kan gi problem med feilgjæring i surforet og sporer i melka

Husdyrgjødsel spredd på eng i solskinn og tørt vær kan gi sviskade på bladene

 

 

Ved varmt og tørt vær etter slåtten er det mange som utsetter husdyrgjødsel-spredninga i påvente av fuktigere vær og gunstigere spredeforhold. Det kan straffe seg ved at gjenveksten blir for lang før en kommer i gang med møkkerkjøringa. Spredning i stubben gir ingen fare for sviskade på graset.

Næringsinnhold og gjødselvirkning i husdyrgjødsel ved ulik vanninnblanding, spredeforhold og spredeteknikker er nærmere beskrevet under Kap. 5 om husdyrgjødsel. I tillegg til nitrogen inneholder husdyrgjødsla store mengder fosfor og kalium, og ved bruk av husdyrgjødsel i enga kan en benytte billigere mineralgjødseltyper med lågt innhold av P og K.

Husdyrgjødsel kan også spres på beiter, men det vil redusere smakeligheten av beitegraset og øke smittepresset fra snyltere. Ligger beitene på næringsfattig jord kan spredning på beitene likevel være en fornuftig og miljøvennlig disponering av ressursene. Man kan oppnå god avbeiting etter spredning av husdyrgjødsel forutsatt tidlig spredning om våren, god vanninnblanding og moderate mengder pr dekar. Høstspredning på beiter vil i mange tilfeller gi bedre utnytting av næringsstoffene enn eventuell høstspredning på eng. Ved spredning av husdyrgjødsel på beite må beitearealet være godkjent som spredeareal.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.