Etablering av beite

(Oppdatert: 07.02.2017)

 

Kultivering

Ved gjenlegging til langvarig beite må kalktilstanden i jorda være god. Engrapp og kløverartene må ha en pH-verdi på minst 6 for å trives. En må også få kontroll med grunnvatn og overflatevatn. Åpne grøfter med slake kanter er effektive for å skjære av overflatevatn. Grasdekte søkk som fanger opp og leder bort vatnet kan også funger godt. Uønsket vegetasjon kan fjernes ved rydding.

Lyngområder kan gjødsles med husdyrgjødsel eller blanding av husdyrgjødsel og kalk. Lyngen vil visne og grasarter og kvitkløver vil ta over. Inntil 1000 kg kalk pr daa fordelt over 2-3 år og 3-4 tonn blautgjødsel pr daa årlig vil i de fleste tilfeller gi et tett grasdekke etter få år. Dersom arealet ikke er godkjent som spredeareal, må det søkes om dispensasjon!

En kan også foreta en enkel jordarbeiding med ulike typer freser, harver eller krattknuser. Når en har laget et såbed kan det såes med ei beitefrøblanding. Ved kultivering av utmark gjelder forskrift om nydyrking.

 

Plantemateriale til beiting

I et varig beite er det en fordel å bruke frøblandinger framfor arter i reinbestand, fordi plantene utfyller hverandre. Dette vil medføre at vi får større og jamnere avling, bedre kvalitet og mer varig bestand. Grasartene i beitet må ha stor evne til busking og anlegg av bladskudd framfor stengelstrekking. Danning av nye skudd (busking) er avhengig av lystilgangen ned til basis av plantene. Blir det mangel på lys vil også små skudd visne. Pga dette må beitegraset ikke få lov til å vokse seg for langt.

Til varig beite vil bestanden forandre seg over tid, slik at de minst hardføre går ut og andre overtar. Det er i handelen flere frøblandinger, og de aktuelle frøslagene er timotei, engsvingel, engrapp, engkvein, rødsvingel og kvitkløver. Timotei tåler beiting dårlig og vil gå ut over tid, men den sikrer god avling de første årene. I forsøk har engrappen blitt bedre avbeitet enn engsvingel. Flerårig raigras kan også være aktuell i beitefrøblandinger. Flerårig raigras overvintrer imidlertid sjelden hos oss, og da bare i de mildeste områdene av landsdelen.

Dersom en satser på kortvarige beiter på fulldyrka jord, har en mulighet til å så ett- og toårig raigras og høste store avlinger. På slike beiter er det også aktuelt med andre typer grønnfôrvekster, se eget kapittel.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.