Høstetidspunkt

(Oppdatert: 07.02.2017)

 

For førsteslåtten av timotei vil avlingen øke med utsatt høstetid fram mot begynnende blomstring. En sein slått gir mindre tid til gjenvekst og dermed lavere avling i andreslåtten. Oftest vil sein førsteslått gi størst totalavling. Men kvaliteten av avlingen blir dårligere ved utsatt høsting. Fôrenhetskonsentrasjonen og innholdet av protein minker, og nedgangen er særlig stor i varmt vær. Innholdet av sukker er derimot mer avhengig av værforholdene ved høsting enn av utviklingsstadiet. Det er mest sukker i graset ved høsting om ettermiddag/kveld i solrikt vær.

Normal tilrådning for høstetid for siloslått er fra begynnende skyting til ei uke etter skyting av timotei.

 

På bruk med lite fôrgrunnlag kan en høste senere for å oppnå større avlingsmengde med dårligere kvalitet slik at en kan fôre dyra etter appetitt. Der det er rikelig arealtilgang kan det heller være lønnsomt å høste rundt skyting for å få god kvalitet på fôret. I tillegg til forholdet mellom høstetid, avlingsmengde og fôrkvalitet, må en også ta hensyn til artsforskjeller og hvordan høstetiden virker inn på overvintringsevnen. Høsting av førsteslåtten før eller rundt skyting av timotei kan øke risikoen for overvintringsskader. Eng som har en viss andel rødkløver kan høstes litt senere enn rein graseng, fordi kvaliteten holder seg bedre oppe i kløver enn i gras. Der engrapp er dominerende art, kan det være høvelig å ta førsteslåtten 1-2 uker før normal høstetid for timoteieng, for å utnytte engrappens gode evne til gjenvekst.

Ved fastsetting av høstetidspunkt for en eventuell andreslått, må en først og fremst ta hensyn til overvintringen av engvekstene. En bør høste så tidlig at plantene klarer å fylle opp igjen reservelagrene sine før vekstsesongen tar slutt. Det vil i Nord-Norge normalt innebære høsting i siste halvdel av august.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.