Klima i Nord-Norge

08.07.2009 (Oppdatert: 07.02.2017)

 

Innledning

Været i Nord - Norge kjennetegnes ved store variasjoner. Vi kan oppleve temperaturer  som viser sprang på opptil 60 - 70 grader fra laveste til høyeste temperatur gjennom året, årsnedbørsmengder som  varierer fra  under en meter  og til godt over tre meter, herunder  snødybder som  tidvis kan  sende sjokkbølger gjennom selv de mest robuste nordlendinger. Som om ikke det var nok så kan vi oppleve at vinden herjer i landsdelen slik at de materielle ødeleggelsene blir betydelige. Det betyr at bak  de værmessige og meteorologiske gjennomsnittsverdier, de såkalte normaler,  så skjuler det seg betydelige variasjoner, på godt og ondt. Planteproduksjon under slike forhold er derfor utfordrende.

 

I det følgende vil  en komme nærmere inn  på de ulike værfaktorer som har  betydning for planteveksten i Nord-Norge. Beskrivelsen vil til å begynne med være oversiktspreget, der en først fokuserer på fakta om klimasoner, globalt klima og mikroklima. Deretter kommer en inn på  viktige klimatiske / meteorologiske forhold som er relatert til dagliglivets værforståelse og tilpasninger. Foruten oversikt  så vil  en her gi en  del råd ved praktiske tilpasninger under skiftende værmessige betingelser hva angår planteproduksjon.

 

Mot slutten  gis det en henvisning til aktuelle nettsteder for værvarsling samt historiske værdata. Gode og sikre værvarsler er viktige informasjoner for den nord-norske bonden slik at han kan optimalisere og gjøre de best mulige driftsmessige tilpasninger innen den praktiske jordbruksdriften og plantedyrkinga.

Klimasoner, globalt klima og mikroklima

Når man snakker om et steds klima  menes i utgangspunktet stedets gjennomsnittsvær. Gjennomsnittet blir vanligvis beregnet ut fra glidende 30 årsperioder.  Ulike inndelinger er gjort for å klassifisere  det globale været. På grunnlag av temperatur og lufttrykkforhold  skilles det mellom fire hovedklimasoner. I samsvar med denne inndelingen befinner Nord-Norge seg i det vesentlige  i områder klassifisert som temperert klimasone, mens en beskjeden del av landsdelen  har arktisk klima.

 

En annen og mye brukt inndeling av det globale klima tar i tillegg hensyn til nedbørsmengden. Dette er beskrevet  i Köppens klimaklassifikasjon.I dette systemet klassifiseres Norge  i hovedsak til de tempererte og kontinentale klimasoner, mens utsatte områder i Finnmark har polarklima.  Fjellstrøk og Svalbard  har arktisk klima.

 

For å få en global forståelse av klima så  er solinnstrålingen  og  energitransporten  knyttet til denne en svært viktige faktorer.  Solinnstrålingen  er størst ved ekvator og gir  her de høyeste temperaturer.   Gjennom de store globale hav- og vindstrømmer  blir   en del av denne energien transportert bort fra ekvator. Disse strømninger er  av avgjørende betydning  for bl.a Nord-Norge.  Golfstrømmen med sine  tempererte vinder er en fundamental forutsetning for liv og vekst i store deler av Norge, og gjør at  vi lever i en unik klima-oase.

 

Tøffe klimatiske forhold til fjells. Ei gran har i  sin livskamp forsøkt å formere seg vegetativt, men har  måttet gi opp i kampen mot tøffe klimafaktorer (Foto: Kolbjørn Eriksen).

 

Inn under de store klimamessige sammenhenger  er det   lokale og regionale geografiske og topografiske forhold som  bidrar til at  man kan få  betydelige variasjoner innenfor  relativt små områder. Her spiller bl.a terrengformasjoner, helningsretninger, lysabsorbsjon, vegetasjon le- og lyområder viktige faktorer. Dette kan gi grobunn for særlig gunstige klimatiske forhold, eller motsatt, der  det kan være klare negative avvik fra områdets gjennomsnittlige klimatiske forhold.   I Nord-Norge vil mikroklimatisk gunstige områder åpne for  dyrkingsmessige spennende muligheter. Dette gir muligheter for dyrking av vekster som kanskje ikke kan vokse  i de omkringliggende områder.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.