NY GIV - NYTT LIV 2018 - 2020

14.03.2019 (Oppdatert: 06.10.2020)

Bakgrunn - Fra forprosjekt til hovedprosjekt

I løpet av vinteren og våren 2016 gjennomførte OPUS Vesterålen i samarbeid med faglagene, kommunene og landbruksrådgivninga et forprosjekt på bakgrunn av en møteserie der målet var å kartlegge utfordringer og se på muligheter i landbruksnæringa i Nordre Nordland. Disse møtene var dialogbasert og der bøndenes egne synspunkter rundt utviklingsmulighetene i landbruket hadde hovedfokus

Rapporten fra forprosjektet ga anbefalinger innenfor jord og jordkultur, husdyrhold, arealbruk og leiejord, tilleggsnæringer og rekruttering. Innenfor husdyrhold beskriver rapporten behovet for omlegging fra båsfjøs til lausdrift. Innenfor jord og jordkultur ønsker man å finne tiltak for å få til en bedre arondering av jordbruksarealer og legge grunnlag for
mer effektiv drift. Når det gjelder arealbruk og leiejord påpeker rapporten en rekke forhold rundt arealkonflikt. Det er pekt på at det må sikres både reinbeite, utmarksbeite og gode leieavtaler. Et annet område rapporten fremhever er rekruttering til jordbruket. Her ønsker man å arbeide med omdømmeprosjekt for å gjøre jordbruket mer attraktivt for unge mennesker.

Ny giv - Nytt liv prosjektet tar utgangspunkt i forprosjektet og forsøker å svare på hvordan Lofoten, Vesterålen og Ofoten kan beholde og om mulig øke vår forholdsvise produksjonsandel. Trenden de siste årene er at nordfylket har både solgt og leid ut melkekvote til sørfylke. Antall driftsenheter har gått tilbake, og de som er igjen har ikke økt sin produksjon tilsvarnede. Prosjektet skal bidra til å snu en negativ trend for landbruket i nordre del av Nordland. Det skal ikke undersøke eller gjøre betydelig utredningsarbeid, men sette i gang konkrete tiltak. Dette skal gjøres via et helhetlig arbeid som omfatter flere plan – og vil gi bøndene mulighet til å øke sin kompetanse, interesse og motivasjon for nødvendig omstilling.

Den viktigste målgruppen er naturlig nok gårdbrukerne selv. Andre målgrupper er elever ved grunnskoler og videregående skoler, og kommunene i Lofoten,Vesterålen, og Ofoten. Vi skal samarbeide med kommunene i disse regioner, Nordland Fylkeskommune, Lofoten Matpark, Landbruk Nord, DEBIO, Bøndenes organisasjoner, Kjøtt i Nordland og Rekrutteringsprosjekt i Bondelaget. Prosjektet vil gjennomføre tiltak og opplæring rettet inn mot kommunesektoren. Vi ønsker å etablere regionale landbruksforum på de steder hvor dette ikke finnes, og videreutvikle eksisterende strukturer. Prosjektet skal arbeide med å styrke dyrevelferd, skape fremtidsretta driftsbygninger og økt bruk av beite. Vi ønsker også å øke produksjonen av poteter og grønnsaker. Regionene har stor tilstrømning av turister og lokal mat er etterspurt. Leveranser av potet og grove grønnsaker etterspørres både av serveringsbedrifter og av butikker. Dette er bare noen eksempler på hva prosjektet ønsker å bidra til landbruksutvikling i de overnevnte regionene. Prosjektet vil også ha stor overføringsverdi til resten av Nordland.

Kontaktopplysninger :

Gustav A. Karlsen

mobilnr 97091996

gustav.a.karlsen@nlr.no

 

Barre Ibrahim

mobilnr 47685724

barre.daqane.ibrahim@nlr.noFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.