Husdyrgjødselprosjekt 2017 - 2019

01.02.2018 (Oppdatert: 11.02.2018) Wolfgang Dohrn


I 2017 fikk NLR Nordland finansiering til et eget veiledningsprosjekt som skal undersøke forskjellige tilpasninger som kan gjøres for å utnytte husdyrgjødsel på en miljøvennlig og bærekraftig måte. Stikkord er agronomi, økonomi, lagringsmetode og klimabelastning. 
 

Ved 13 konkrete prosjektbruk og 4 planlagte feltforsøk fordelt i Nordland og Sør-Troms skal prosjektet gi svar på hvilke faktorer som kan være utslagsgivende for å utnytte husdyrgjødsla på en miljøvennlig måte.

9 prosjektbruk har hatt interesse for tallfesting av egen husdyrgjødseløkonomi og hvordan denne vil forandre seg ved investering i nytt spredeutstyr, nytt lager eller andre tilpasninger. Foreløpige beregninger viser at det er store forskjeller mellom enkelttilpasninger og hva som lønner seg for det enkelte bruk. Noen kan spare mye penger hvis de utnytter husdyrgjødsla og handteringen med dagens opplegg på en bedre måte. Andre kan ved enkle grep, som f.eks. investering i en større tankvogn, redusere transportkostnadene betraktelig, mens andre kan få større lønnsomhet ved å investere i slangesprederutstyr med nedlegger.

Sistnevnte er en av flere forutsetninger for å søke tilskudd om RMP midler. I Nordland kan miljøtilskuddet utgjøre 70kr/daa. I Troms fylke finnes det en lignende ordning med mer spesifisering. Man kan søke om miljømidler ved nedlegging/nedfelling av husdyrgjødsla, bruk av tilførselslanger og spredning med rask nedmolding. Ved å holde seg til forskjellige krav kan man søke om opptil 250kr/daa.

Intervallet mellom det første husdyrgjødsellasset og første skåren i slåtten skal ikke være lengre enn 5 uker. Dette på grunn av hygieniske hensyn og gjødselvirkning. Dette betyr kort tid til rådighet om våren og nesten ingen tid mellom slåttene. Kapasiteten ved utkjøring av husdyrgjødsel skal derfor være stor. Med tankvogn er det i beste fall mulig å spre 30 – 50m³ pr time (ofte mellom 20 – 35m³), avhengig av transportavstander. Om andre og dyrere metoder er aktuelle blir derfor et spørsmål om hvilke fordeler man kan oppnå og til hvilken pris. Med slangetilførsel er det mulig å spre 90 – 200m³ pr time, men dårlig arrondering kan utelukke denne metoden.

Mineralgjødselutgiftene vil i all hovedsak være mindre ved bruk av nedlegger/nedfeller. Dette pga bedre nitrogenutnyttelse. Størst fordampning av ammoniakk (nitrogen) får man like etter spredning med fanespreder fordi fordampningsoverflaten til «husdyrgjødselteppet» er større enn ved striper. Innsparingene av mineralgjødselutgiftene kan imidlertid sjelden oppheve investeringsbeløpet i nytt slangespredeutstyr.

I løpet av 2018 vil en ny husdyrgjødselforskrift sendes til høring. Signaler fra denne forteller blant annet om strengere krav til lagring og bruk. Dette kan bety at enkeltbruk bør planlegge husdyrgjødselhandteringen slik at de innfrir fremtidige krav til lagring og bruk. Mange redskaper for miljø- og brukervennlig husdyrgjødselhandtering finnes på markedet i dag, men det anbefales på det sterkeste å ta kontakt med Norsk Landbruksrådgiving for å finne frem til den mest optimale tilpasningen.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.