Nydyrkingsprosjektet i Kvæfjord kommune 2015-2019

27.04.2020 (Oppdatert: 06.10.2020) Ingvild L. Høie

Kommunal satsing innenfor landbruk i Kvæfjord
Kvæfjord kommune er en av få kommuner i landet som siste år hadde en økning i antall aktive bruk. Ei aktiv og satsende landbruksnæring er viktig for kommunen. Dette er årsaken til at kommunen ønsker å være proaktiv i forhold til den videre utviklinga i landbruket. Landbruket i Kvæfjord har de siste fire år vært satt på kartet i den kommunale forvaltninga, og ikke minst i det politiske liv på lokalt plan. Dette på en måte som få andre kommuner kan vise til. Også i landbrukskommunen Kvæfjord har det vært et press på dyrka arealer til andre samfunnsnyttige formål som boligfelt, barnehager, helseinstitusjoner og lignende. Dette med til tider høylytte diskusjoner på politisk nivå. Hva gjør da politikerne i Kvæfjord etter at nødvendige arealer med dyrkamark var besluttet omdisponert? Jo, de lager et utvalg bestående av representanter fra alle politiske partier i kommunestyret, som finner ut hvordan dette kan kompenseres. Det er her politikerne i Kvæfjord viser handlekraft. Med full enighet legges det føringer for å erstatte omdisponert dyrkajord, i tillegg til at det satses på å få til aktivitet som langt overgår bare det å erstatte det som er omdisponert.

Nydyrkingsprosjektet
I mars 2015 startet et toårig nydyrkingsprosjekt i regi av Kvæfjord kommune. Prosjektet er jobbet frem med tilslutning fra alle politiske parti. I 2017 ble prosjektet forlenget med to år.
Hovedmålet med prosjektet har vært å øke fôrproduksjonsarealet i kommunen. Dette skal gjøres gjennom å tilrettelegge for nydyrking. NLR Nord Norge har hatt ansvaret for prosjektgjennomføringen, med prosjektleder Ingvild Lauvland Høie i ei 40% stilling. Fylkesmannen i Troms bidro med 50 % av finansieringen. Bidraget fra Fylkesmannen er av uvurderlig betydning.

Prosjektinnhold
Prosjektleder har en servicefunksjon ovenfor landbruksnæringa.

Prosjektet skal kartlegge mulige, attraktive nydyrkingsområder gjennom samtaler med jordeiere, og informasjonsmøter. I tillegg følger prosjektet opp dialog mellom næringsutøvere og potensielle selgere/utleiere. Prosjektet skal utvikle og fremforhandle avtaledokumentasjon på utvikling og leie av jord. Prosjektet skal bidra til «beste praksis» for reduksjon av utfordringene som følge av leiejordsproblematikk. Dette gjennom å yte service for å sikre skriftlighet rundt avtaler, der det før formalisering av avtaler er vurdert hvem som økonomisk og arbeidsmessig skal ha ansvar for forhold rundt gjerding og drenering, både etablering og vedlikehold.

Prosjektet skal beskrive og markedsføre dyrkbare områder som er ledige/tilgjengelige på vegne av grunneier der det er ønskelig. Prosjektet skal også i samarbeid med landbruksrådgiver utvikle retningslinjer for kommunale tiltaksmidler tilknyttet nydyrkingsarbeid. Samt bidra med arbeid for næringa for å se på muligheter for ekstern finansiering av tiltak på eid/leid jord, samt kjøp av jord. Som et ledd i prosjektet, skal det utføres konsekvensutredninger innenfor temaene natur og miljø for et avgrenset område av kommunen.

Det satses på nydyrking
Aktiviteten på dyrkingssida er allerede betydelig. I Kvæfjord kommune er det fire ganger så mye søknader om nydyrking som det er i resten av hele Troms fylke. En av årsakene til dette er trolig at det også på politisk nivå er bestemt at det skal ytes kommunalt tilskudd til nydyrkingsaktivitet, finansiert av næringsfondet. Dette kommer i tillegg til satsinga på nydyrkingsprosjektet. Nivået på støtten i forhold til de totale dyrkingskostnadene er bagatellmessig, men har en betydelig større effekt på det landbruksfaglige miljø i bygda. Her er det nesten ingen som snakker om å legge ned driften, her er det mest snakk om hvem som får bygge og hvem som skal dyrke.

 

Kanskje har også dine utmarksarealer potensiale for å bli nydyrket?

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg på veien!

 

Prosjektleder:

Ingvild Lauvland Høie

Epost: ingvild.lauvland.hoie@nlr.no

Mob.: 95881365Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.