Vedtekter

1. Virksomhet

Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge, heretter benevnt NLR Nord Norge, er en forening. Foreningen har forretningsadresse i Alta kommune. Styret kan forandre forretningsadresse ved behov.  

2. Formål

NLR Nord Norge har som formål å fremme medlemmene sine faglige og økonomiske interesser gjennom medlemskapet i foreningen.

NLR Nord Norge skal drive kunnskapsutvikling, gi rådgivning og informasjon til medlemmene innenfor landbruksrelaterte fagfelt. NLR Nord Norge skal også tilby ulike tjenester til landbruket og til næringslivet ellers, med hovedvekt på behovene til medlemmene.


3. Medlemskap

Alle næringsdrivende foretak med tilknytning til landbruket kan tegne medlemskap i NLR Nord Norge. Hvert foretak kan ha to valgbare representanter til årsmøtet.

Støttemedlemmer kan være privatpersoner, organisasjoner, institusjoner, kommuner eller andre.

Medlemmer blir tatt opp ved innmelding til NLR Nord Norge. Ved innmelding blir det gitt skriftlig erklæring om at medlemmet er kjent med rettigheter og plikter som følger medlemskapet.

Medlemskapet følger kalenderåret.

Alle medlemmer plikter å betale en årlig medlemskontingent som blir fastsett av årsmøtet hvert år.


4. Medlemmene sine retter og plikter

Medlemmene må til enhver tid rette seg etter vedtektene, styrets og årsmøtet sine vedtak, lover og regler som gjelder for de tjenester som blir utført av NLR Nord Norge.

Medlemmene har rett til å få råd og rettledning av ulike slag.

Årsmøtet fastsetter, etter innstilling fra styre, hvilke tjenester som inngår i grunnkontingenten, hva som inngår i eventuelle tilleggs kontingenter og hva som er betalingstjenester.

Medlemmene plikter å betale kontingenten innen fastsatt tid.


5. Utmelding og utestenging

Utmelding skal skje skriftlig. Medlemskapet opphører straks, men alt mellomværende må gjøres opp, for eksempel bestillinger og inngåtte avtaler.

Meldingen må ha komme NLR Nord Norge i hende senest innen utgangen av desember for at medlemmet skal slippe å betale kontingent for påfølgende år.

Ved utmelding har medlemmet ikke krav på noen del av formuen til foreningen.


6. Økonomi

Virksomheten i foretaket blir finansiert med medlemskontingent, tilskuddsordninger, prosjekt-inntekter og inntekt fra salg av tjenester til medlemmer og andre.

Medlemskontingenten blir vedtatt av årsmøtet og er satt sammen av en grunnkontingent og en areal- og tjenesteavhengig kontingent.

Et eventuelt overskudd skal tilføres egenkapitalen i foretaket, og kan ikke deles ut til medlemmene.


7. Styret

Foreningen blir ledet av et styre på 8 medlemmer. Styrets leder velges fritt blant medlemmene i organisasjonen. 6 styremedlemmer blir valgt av og mellom medlemmene, og fordeles slik at ett medlem kommer fra Finnmark, ett medlem fra Troms, 2 medlemmer fra Nordland nord for Saltfjellet og 2 medlemmer fra Nordland sør for Saltfjellet. På den måten reflekteres sammensettingen av styret medlemsmassen og geografien i landsdelen. De ansatte har rett til å være representert i styret i samsvar med gjeldende lovverk.

Styremedlem fra ansatte, med varamedlem, skal være valgt av og mellom de ansatte og trer inn i styret etter ordinært årsmøte.

Styret avholder styremøte så ofte styreleder finner det nødvendig eller når minst to styremedlemmer krever det.

Styret er vedtaksført når minst halve styret er til stede. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme

NLR Nord Norge er forpliktet ved underskrift av styreleder og daglig leder i fellesskap eller styreleder og et styremedlem i fellesskap.


8. Styret sine oppgaver og plikter

Styret er ansvarlig for forvalting av NLR Nord Norge. Styret skal lede NLR Nord Norge i samsvar med offentlige lover og forskrifter, egne vedtekter og årsmøtevedtak, samt forvalte foreningen sine midler.

Styret kaller inn til årsmøte og er ansvarlig for at valg av årsmøtedelegater blir gjennomført.

Styret skal hvert år legge fram årsmelding og revidert regnskap for siste driftsår, budsjett og styrets arbeidsplan for inneværende år.


9. Daglig ledelse

Foreningen skal ha en daglig leder. Styret skal tilsette og evt. avsette daglig leder og er nærmeste overordnet for denne. Styret avtaler lønnsvilkår og utarbeider instruks for stillinga.

Daglig leder er ansvarlig for ledelse av foretaket og for at styret sine vedtak blir iverksatt.

Styret kan meddele prokura.


10. Årsmøte

Årsmøtet er NLR Nord Norge øverste myndighet og består av utsendinger fra medlemskretsene.

Kun årsmøteutsendinger har stemmerett.

Ordinært årsmøte skal holdes fysisk eller elektronisk innen 15 mars. Innkalling til årsmøte skal skje med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte skal holdes dersom styret mener det er nødvendig, eller dersom minst 2/10 av årsmøteutsendingene krever det. Ekstraordinært årsmøte innkalles så vidt mulig med 14 dagers varsel. Ved ekstraordinært årsmøte skal alle medlemmer informeres om dette i forkant.

Årsmøtet skal:

1. Godkjenne innkalling og sakliste

2. Velge referent og to til å underskrive protokollen

3. Behandle årsmelding og revidert regnskap

4. Fastsette medlemskontingent

5. Behandle styret sitt framlegg til budsjett og arbeidsplan for inneværende år

6. Behandle innkomne saker

7. Gjennomføre valg av:

 • Valg av leder for ett år
 • Valg av styremedlemmer for to år
 • Valg av nestleder for ett år (blant styremedlemmene)
 • Valg av tre varamedlemmer i nummerrekkefølge for ett år
 • Valg av leder i valgnemnda for ett år
 • Valg av medlemmer og personlig varamedlemmer til valgnemnda for 3 år
 • Valg av nestleder i valgnemnda for ett år
 • Valg av møteleder med vara til kommende årsmøte
 • Revisor

8. Fastsette godtgjørelse til tillitsvalgte etter anbefaling fra valgnemnda.  

Valg av leder og styremedlemmer skal være skriftlig.

Når ikke annet er bestemt, blir sakene avgjort med flertall av de godkjente avgitte stemmene. Ved stemmelikhet ved valg avgjøres valget ved loddtrekning.

Innkomne saker som skal behandles på årsmøte må være styret i hende innen 10. februar. Medlemmer skal varsles minst 1 måned før fristen.

Årsmøtet vedtar instruks for valgnemnda.


11. Valgnemnd

Valgnemnda er sammensatt av 6 medlemmer, bestående av en representant fra hvert av de 7 valgdistriktene. Unntaket er Lofoten og Midtre Hålogaland som stiller med en felles kandidat. Valgnemndas leder og nestleder velges blant medlemmene i valgnemnda.

Valgnemndas leder og nestleder har en funksjonstid på 1 år.

Valgnemndas medlemmer har en funksjonstid på 3 år og rulleres jevnt for å sikre kontinuitet.

Valgnemndas leder kan ikke gjenvelges.

Valgnemnda skal legge fram forslag på kandidater til de tillitsverv der det skal foretas valg samt innstille på godtgjørelser til organisasjonens tillitsvalgte. 

Valgnemndas leder presenterer valgnemndas innstilling for årsmøtet.

Ved stemmelikhet i valgnemnda så har valgnemndas leder dobbeltstemme.


12. Kretser og årsmøteutsendinger

NLR Nord Norge er inndelt i 7 medlemskretser: Finnmark, Troms, Midtre Hålogaland, Lofoten, Salten, Helgeland indre (tidligere Helgeland landbruksrådgiving) og Helgeland ytre (tidligere Landbruksrådgivingen Helgeland).

 1. Medlemmer avgir forslag til årsmøteutsendinger til valgnemda.
 2. Valgnemda innstiller til årsmøteutsendinger fra hver valgkrets.
 3. Medlemmene velger utsendinger for sin krets elektronisk (kretsvalgmøter).

Hver krets er representert i foreningens årsmøte med en utsending pluss en utsending pr. hver påbegynte 150 medlemmer utover de første 150 medlemmer. I tillegg velges det to varamedlemmer i nummerorden fra hver av medlemskretsene.

Stemmerett i kretsmøtet forutsetter at siste års medlemskontingent er betalt.

Elektronisk valg ledes leder i valgkomite sammen med administrasjonen.

Ved avstemninger i kretsen har hvert medlem en stemme. Valgene blir avgjort med vanlig flertall. Det er ikke adgang til å stemme med fullmakt.


13. Tvister

Tvist mellom NLR Nord Norge og medlemmer skal først søkes løst på minnelig vis.

Tvist som ikke lar seg løse på minnelig vis, blir avgjort ved ordinær domstolsbehandling, om ikke partene i stedet er enige om å løse tvisten ved voldgift i samsvar med gjeldende lov.


14. Vedtektsendring

Framlegg om endringer av vedtektene må være sendt styret innen 10. februar.

Framlegg om vedtektsendring må gjøres kjent i innkallingen. Gyldig vedtak om endring på årsmøtet krever tilslutning av minst 2/3 av avgitte stemmer.

Ved endringer i vedtekter for styre, valgnemnd eller årsmøteutsendinger som vil påvirke antallet eller lengde på valgte periode så skal valgnemnd innstille ovenfor årsmøtet en overgangsordning. Denne skal ivaretar kontinuitet og medlemsdemokrati samtidig som valgnemndas innstilling gradvis tilpasses de nye vedtektene.


15. Sammenslutning

Forslag om sammenslutning med en annen organisasjon eller utvidelse av virksomhetens geografiske område fremmes av styret. Saken tas opp på første årsmøte og må gjøres kjent i innkallingen. Gyldig vedtak om sammenslutning/utvidelse krever minst 2/3 flertall av de frammøtte. Hvis det ikke oppnås tilstrekkelig flertall, anses beslutningen for avvist.


16. Oppløsning 

Framlegg om oppløsning kan fremmes av styret. Vedtak om oppløsning krever 3/4 flertall av de avgitte stemmene i to påfølgende årsmøter. Det siste årsmøtet som vedtar oppløsning, skal også velge et avviklingsstyre.

Etter at alle økonomiske forpliktelser er dekket, skal eventuell resterende formue bli stående i inntil fem år. I det tilfelle at en ny organisasjon av samme art i samme geografiske område og lignende formål blir opprettet, skal midlene overdras til denne. Dersom ny organisasjon ikke er oppretta innen fem år, skal gjenværende midler gå til allmennyttige formål innenfor landbruk i enhetens geografiske område.

Disponering av utstyr som det er gitt mekaniseringstilskudd til, skal diskuteres med Norsk Landbruksrådgiving.

Vedtak om oppløsning skal meldes til Norsk Landbruksrådgiving.