Vedtekter NLR Nord Norge

06.02.2017 (Oppdatert: 04.04.2018)

VEDTEKTER NLR NORD NORGE

Vedtektene for Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge fastsettes av årsmøtet. Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 20. mars i 2018.

 

 1. Virksomhet

Norsk landbruksrådgiving Nord Norge, heretter benevnt NLR Nord Norge, er en forening. Foreningen har forretningsadresse i Sortland kommune. Styret kan forandre forretningsadresse ved behov.

 

 1. Formål

NLR Nord Norge har som formål å fremme medlemmene sine faglige og økonomiske interesser gjennom medlemskapet i foreningen.

 NLR Nord Norge skal gi rådgivning, drive kunnskapsutvikling og informasjon til medlemmene innenfor landbruksrelaterte fagfelt. NLR Nord Norge skal også tilby ulike tjenester til landbruket og til nærings-livet ellers, med hovedvekt på behovene til medlemmene.

 

 1. Medlemskap

Alle enkeltpersoner eller næringsdrivende foretak med tilknytning til landbruket kan tegne medlemskap i NLR Nord Norge, Hvert foretak kan ha like mange valgbare representanter til årsmøtet som den enkelte driftsenhet har av aktive eiere.

Støttemedlemmer kan være privatpersoner, organisasjoner, institusjoner, kommuner eller andre.

Medlemmer blir tatt opp ved innmelding til NLR Nord Norge. Ved innmelding blir det gitt skriftlig erklæring om at medlemmet er kjent med rettigheter og plikter som følgjer medlemskapet.

Medlemskapet følger kalenderåret.

Alle medlemmer plikter å betale en årlig medlemskontingent som blir fastsett av årsmøtet hvert år.

 

 1. Medlemmene sine retter og plikter.

Medlemmene må til enhver tid rette seg etter vedtektene, styrets og årsmøtet sine vedtak, lover og regler som gjelder for de tjenester som blir utført av NLR Nord Norge.

Medlemmene har rett til å få råd og rettledning av ulike slag.

Styret fastsetter hvilke tjenester som inngår i grunnkontingenten, hva som inngår i eventuelle tilleggs kontingenter og hva som er betalingstjenester.

 Medlemmene plikter å betale kontingenten innen fastsatt tid.

 

 1. Utmelding og utestenging.

Utmelding skal skje skriftlig. Medlemskapet opphører straks, men alt mellomværende må gjøres opp, for eksempel bestillinger og inngåtte avtaler.

Meldingen må ha komme styret i hende senest innen utgangen av desember for at medlemmet skal slippe å betale kontingent for utmeldingsåret.

Ved utmelding har medlemmet ikke krav på noen del av formuen til foreningen.

 

 1. Økonomi

Virksomheten i foretaket blir finansiert med medlemskontingent, tilskuddsordninger, prosjekt-inntekter og inntekt fra salg av tjenester til medlemmer og andre.

Medlemskontingenten blir vedtatt av årsmøtet og er satt sammen av en grunnkontingent og en areal- og tjenesteavhengig kontingent.

 Et eventuelt overskudd skal tilføres egenkapitalen i foretaket, og kan ikke deles ut til medlemmene.

 

 1. Styret

Foreningen blir ledet av et styre på 8 medlemmer. Styrets leder velges fritt blant medlemmene i organisasjonen. 6 styremedlemmer blir valgt av og mellom medlemmene, og fordeles slik at ett medlem kommer fra Finnmark, ett medlem fra Troms, 2 medlemmer fra Nordland nord for Saltfjellet og 2 medlemmer fra Nordland sør for Saltfjellet. På den måten reflekteres sammensettingen av styret medlemsmassen i landsdelen. De ansatte har rett til å være representert i styret i samsvar med gjeldende lovverk.

Styremedlem fra ansatte, med varamedlem, skal være valgt av og mellom de ansatte og trer inn i styret etter ordinært årsmøte.

Styret avholder styremøte så ofte styreleder finner det nødvendig eller når minst to styremedlemmer krever det.

Styret er vedtaksført når minst halve styret er til stede. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme

NLR Nord Norge er forpliktet ved underskrift av styreleder og daglig leder i fellesskap eller styreleder og et styremedlem i fellesskap.

  

 1. Styret sine oppgaver og plikter

Styret er ansvarlig for forvalting av NLR Nord Norge. Styret skal lede NLR Nord Norge i samsvar med offentlige lover og forskrifter, egne vedtekter og årsmøtevedtak, samt forvalte foreningen sine midler.

Styret kaller inn til årsmøte og er ansvarlig for at valg av årsmøtedelegater blir gjennomført.

Styret skal hvert år legge fram årsmelding og revidert regnskap for siste driftsår, budsjett og styrets arbeidsplan for inneværende år.

 

 1. Daglig ledelse

Foreningen skal ha en daglig leder. Styret skal tilsette og evt. avsette daglig leder og er nærmeste overordnet for denne. Styret avtaler lønnsvilkår og utarbeider instruks for stillinga.

Daglig leder er ansvarlig for ledelse av foretaket og for at styret sine vedtak blir iverksatt.

Styret kan meddele prokura.

 

 1. Årsmøte

Årsmøtet er NLR Nord Norge øverste myndighet og består av utsendinger fra medlemskretsene.

Kun årsmøteutsendinger har stemmerett.

Ordinært årsmøte skal holdes innen utgangen av mars. Innkalling til årsmøte skal skje med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte skal holdes dersom styret mener det er nødvendig, eller dersom minst 2/10 av årsmøteutsendingene krever det. Ekstraordinært årsmøte innkalles så vidt mulig med 14 dagers varsel.

Årsmøtet skal:

1.Godkjenne innkalling og sakliste

2.Velge referent og to til å underskrive protokollen

3.Behandle årsmelding og revidert regnskap

4.Fastsette medlemskontingent

5.Behandle styret sitt framlegg til budsjett og arbeidsplan for inneværende år

6.Behandle innkomne saker

7.Gjennomføre valg av:

 • Valg av leder for ett år
 • Valg av styremedlemmer for to år
 • Valg av nestleder for ett år (blant styremedlemmene)
 • Valg av tre varamedlemmer i nummerrekkefølge for ett år
 • Valg av leder i valgnemnda for ett år
 • Valg av medlemmer og personlig varamedlemmer til valgnemnda for 2 år
 • Valg av nestleder i valgnemnda for ett år
 • Valg av møteleder med vara til kommende årsmøte
 • Revisor  Innkomne saker som skal behandles på årsmøte må være styret i hende innen 10. februar.
 • Årsmøtet vedtar instruks for valgnemnda.
 • Når ikke annet er bestemt, blir sakene avgjort med flertall av de godkjente avgitte stemmene. Ved stemmelikhet ved valg avgjøres valget ved loddtrekning.
 • Valg av leder og styremedlemmer skal være skriftlig.

8. Fastsette godtgjørelse til tillitsvalgte etter anbefaling fra valgnemnda.

Valg av leder og styremedlemmer skal være skriftlig.

Når ikke annet er bestemt, blir sakene avgjort med flertall av de godkjente avgitte stemmene. Ved stemmelikhet ved valg avgjøres valget ved loddtrekning.

Innkomne saker som skal behandles på årsmøte må være styret i hende innen 10. februar.

Årsmøtet vedtar instruks for valgnemnda.

 

 1. Valgnemnd

Valgnemnda er sammensatt av 5 medlemmer, en fra Finnmark, en fra Troms, en fra Nordland nord for Saltfjellet og en fra Nordland sør for Saltfjellet. Valgnemndas leder velges fritt blant organisasjonens medlemmer, nestleder velges blant medlemmene i valgnemnda

 

Valgnemndas leder har en funksjonstid på 1 år.

 

Valgnemndas medlemmer har en funksjonstid på 2 år og rullerer med 2 medlemmer hvert år. Medlemmer i valgnemnda kan gjenvelges som leder men ikke som medlem.

 

Valgnemndas leder kan ikke gjenvelges.

 

Valgnemnda skal legge fram forslag på kandidater til de tillitsverv der det skal foretas valg samt innstille på godtgjørelser til organisasjonens tillitsvalgte. 

 

Valgnemndas leder kaller inn til møtene i valgnemnda.

 12. Kretser og årsmøteutsendinger

NLR Nord Norge er inndelt i 7 medlemskretser.

 • Finnmark
 • Troms
 • Midtre Hålogaland
 • Lofoten
 • Salten
 • Helgeland indre (tidligere Helgeland landbruksrådgiving).
 • Helgeland ytre (tidligere Landbruksrådgivingen Helgeland

Den enkelte krets avholder valgmøte som sørger for valg av utsendinger til foreningens årsmøte. Hver krets er representert i foreningens årsmøte med en utsending pluss en utsending pr. hver påbegynte 150 medlemmer utover de første 150 medlemmer. I tillegg velges det to varamedlemmer i nummerorden fra hver av medlemskretsene.

Kretsens årsmøteutsendinger velges blant kandidater foreslått av kretsens valgnemndrepresentant samt vara og eventuelt forslag fra enkeltmedlemmer. Kretsleder velges blant årsmøteutsendingene.                

Kretsvalgmøtene skal holdes før årsmøte i foreningen. Innkalling foretas av kretsens møteleder i samarbeid med styreleder.

Kretsvalgmøtet skal:

 • Velge møteleder og varamøteleder som fungerer frem til neste valgmøte
 • Velge utsendinger og varamedlemmer for ett år til årsmøte i NLR Nord Norge etter forslag fra valgnemnda.
 • Velge kretsleder blant årsmøteutsendingene. Det skal føres protokoll fra kretsmøtene. Protokollen skal undertegnes av møteleder og representant fra administrasjonen eller styreleder.Stemmerett i kretsmøtet forutsetter at siste års medlemskontingent er betalt. 
 • Ved avstemninger i kretsen har hvert medlem en stemme. Valgene blir avgjort med vanlig flertall. Det er ikke adgang til å stemme med fullmakt.
 • Valgene kan foretas elektronisk uten å avholde kretsmøter. Valg som fortas elektronisk, ledes av møteleder sammen med administrasjonen ved daglig leder eller styreleder og forutsetning av at det ikke kommer skriftlig innsigelse til fremgangsmåten fra minst 1/10 av kretsens medlemmer.

  

 1. Tvister

Tvist mellom NLR Nord Norge og medlemmer skal først søkes løst på minnelig vis.

 

Tvist som ikke lar seg løse på minnelig vis, blir avgjort ved ordinær domstolsbehandling, om ikke partene i stedet er enige om å løse tvisten ved voldgift i samsvar med gjeldende lov.

 

 1. Vedtektsendring

Framlegg om endringer av vedtektene må være sendt styret innen 15.januar.

 

Link til vedtekter pdf her.

 

Framlegg om vedtektsendring må gjøres kjent i innkallingen. Gyldig vedtak om endring på årsmøtet krever tilslutning av minst 2/3 av avgitte stemmer.

 

 1. Sammenslutning

Forslag om sammenslutning med en annen organisasjon fremmes av styret. Saken tas opp på første årsmøte og må gjøres kjent i innkallingen. Gyldig vedtak om sammenslutning krever minst 2/3 flertall av de frammøtte. Hvis det ikke oppnås tilstrekkelig flertall, anses beslutningen om sammenslutning for avvist. 

 

 1. Oppløsning 

Framlegg om oppløsning kan fremmes av styret. Vedtak om oppløsning krever 3 / 4 flertall av de avgitte stemmene i to påfølgende årsmøte. Det siste årsmøtet som vedtar oppløsning, skal også velge et avviklingsstyre

Etter at alle økonomiske forpliktelser er dekket, skal eventuell resterende formue bli stående i inntil fem år. I det tilfelle at en ny organisasjon av samme art og lignende formål blir opprettet, skal midlene overdras til denne. Dersom ny organisasjon ikke er oppretta innen fem år, skal gjenværende midler gå til allmennyttige formål innenfor norsk landbruk.

Disponering av utstyr som det er gitt mekaniseringstilskudd til, skal diskuteres med Norsk Landbruksrådgiving.

Vedtak om oppløsning skal meldes til Norsk Landbruksrådgiving.

 

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.