Karbon i jord

Ønsker du å være med i utprøvinga?

Kornbrukene som kan være med i ordninga må ha ensidig kornproduksjon og må ha arealer som har lavt moldinnhold, enten planert leire eller skarp sandjord. Utprøvingsbruka trenger ikke bare å ha slik jord, men det er på disse arealene det er størst potensiale for å få økt karboninnholdet i jorda og derfor på slik jord en ønsker å starte utprøvinga.

Dersom det blir flere påmeldte til utprøving av tilskuddsordninger vil områdene Melhus-Skaun, Steinkjer-Verdal-Levanger og Ørland-Rissa bli prioritert.


Dersom du ønsker å være med i utprøvinga prosjektet ta kontakt med:
Anders Mona, prosjektleder: fmtlamo@statsforvalteren.no
Elin Thorbjørnsen: elin.thorbjornsen@nlr.no


Tilskudd som skal prøves

Det er mange tiltak som kan gi økt karboninnhold i jord og som kunne vært prøvd ut. På grunn av begrensa med økonomiske midler i prosjektet har prosjektet valgt å prøve ut ordninger som i tabellen nedunder.

Tabell tilskudd karbon
Tabell: Tilskuddsordninger i «Karbon i jord» tilskuddssatser og maksimal grense per foretak

Vekstskifte på arealer med ensidig kornproduksjon

Formålet er å stimulere til vekstskifte på arealer med ensidig kornproduksjon på planert leirjord eller skarp sandjord for å stimulere til økt jordliv med mål om på sikt økt karboninnhold i jord.

Tiltak:

På areal der det har vært ensidig kornproduksjon skal det være inntil 2 år med eng eller erter.

Vilkår:

• Jordarten skal være enten planert leirjord eller skarp sandjord,

• Moldklasse 3 eller lavere.

• Det skal ha vært kornproduksjon på arealene minimum de siste 10 år


Tilskudd kr 200 per dekar.

Tilskudd ytes for inntil 2 år med gras eller erter. Deretter må arealet tilbake til kornproduksjon i 10 år før nytt vekstskiftetilskudd kan gis.

Ingen fjerning av halm fra kornarealer

Formålet er å stimulere til økt jordliv på arealer med ensidig kornproduksjon med mål om på sikt få økt karboninnhold i jorda.

Tiltak:

Det er ikke tillatt å fjerne halm fra kornarealene til foretaket.

Vilkår:

• Det er ikke tillatt å brenne halmen

• Ingen halm kan i søknadsåret fjernes fra kornarealene på foretaket


Tilskudd kr 20 per dekar.

Maksimalt areal 500 dekar.

Kompost på kornareal med lågt moldinnhold

Formålet med ordninga er å stimulere til bruk av kompost eller lignende organisk jordforbedringsmiddel for å stimulere til økt jordliv og med det på sikt økt karboninnhold i jord.

Tiltak:

Det skal blandes inn minimum 1500 kg kompost per daa i øvre jordskikt. Dersom arealet skal pløyes skal komposten spres etter pløying og moldes inn i jorda.

Vilkår:

• Jordarten skal være enten planert leirjord eller skarp sandjord

• Moldklasse 3 eller lavere.

• Komposten skal tilføres etter pløying og harves inn i jorda.


Kompost som kan brukes må være enten:

• Kompost fra egen gårdsdrift av fôrrester og annet organisk materiale fra gårdsdrifta

• Kompostert talle

• Hygienisert kompost, tillatt brukt på kornareal


Tilskudd kroner 200 per dekar. Samme areal kan få tilført kompost to år på rad.

Bruk av biokull på kornarealer på skarp sandjord

Formålet er å stimulere til lagring av karbon i jord.

Tiltak:
På areal der det har vært ensidig kornproduksjon skal det spres biokull for langtidslagring av karbon og mulig bedre jordstruktur, bedre jordliv og økt vannlagringsevne.

Tiltaksklasser:

20 kg per daa 400 kr per daa.

50 kg per daa 1000 kr per daa.

100 kg per daa 2000 kr per daa.

Kg per daa forutsetter maksimalt 25 % vann i biokullet

Vilkår:

• Jordarten skal helst være skarp sandjord eller planert stiv leire

• Moldklasse 3 eller lavere.

• Biokullet skal moldes inn i jorda etter spredning enten ved pløying eller harving

• Biokullet må være godkjent til bruk på jordbruksareal

Tilskudd kan gis til samme areal to påfølgende år.

Miljøavtale

Formålet er å stimulere til at foretak gjennomfører flere tiltak som kan medføre redusert tap av karbon eller økt fangst av karbon i sin produksjon.

Tiltak:

• Foretaket har i søknadsåret fullført minimum 2 moduler av klimakurs.

• Foretaket har laga klimaplan med tiltaksplan på foretaket.

• Foretaket bruker i søknadsåret minst 3 av ordningene:

  • Fangvekst på 30 % av kornarealet
  • All bruk av husdyrgjødsel tilfredsstiller ordningene «spredning av husdyrgjødsel om våren og eller i vekstsesongen» og eller «nedfelling / nedlegging av husdyrgjødsel»
  • Har brukt biokull på deler av jordbruksarealet
  • Har vekstskifte på kornarealet. Etter 3 år med korn skal det være minst 2 år med eng.
  • Har tilført kompost på jord med lågt moldinnhold (planert leire/skarp sand)
  • Bruker husdyrgjødsel/organisk gjødsel på alt areal minst kvart 5. år
  • Ingen jordarbeiding om høsten
  • Ingen fjerning av halm fra kornarealene

Vilkår:

• Ved søknad om tilskudd for miljøavtale skal det bekreftes at vilkår for miljøavtale er tilfredsstilt.

Tilskudd kr 4000 per foretak.