Hovedhensikten med samlingen var

  • kurs i årlig bedømming av økosystemprosessene på grasmark ved bruk av EOV
  • kurs i langtidsovervåking for forskere og rådgivere

Blant de 20 deltagerne var fem bønder fra fem ulike NLR regioner samt rådgivere fra samme region, Regenerativt Norge samt forskere fra NIBIO og Norsøk i tillegg til arbeidsgruppen i prosjektet fra NLR Østafjells. Samlingen var også viktig med hensyn på å bli kjent, skape nettverk, utveksle erfaringer og diskutere løsninger på tvers av bakgrunn og arbeidssted.

Skape en felles plattform

Den årlige bedømming består av femten parametere som ved poengsum gir informasjon om hvordan de fire økosystemprosessene vann-, mineral-, energikretsløpet og artssamspillet fungerer.

For gårdbrukerne er EOV et verktøy som både kan brukes til å måle tilstanden for eng og beiter til bruk i beiteplanleggingen, og en del av en sertifiseringsordning for regenerativ drift.

Overvåkingen gir informasjon om drifta beveger markene i regenerativ retning, og er styringsverktøy for drifta.

Anders Lerberg Kopstad viser tegn på vannerosjon i enga

Som del av opplæring i langtidsovervåkning gjennomførte NLR rådgiverne og forskerne en grunnlinjemåling på en av gårdene i prosjektet. Dette innebærer en mer omfattende undersøkelse i en fastrute. Her kartlegges botanisk sammensetning av enga, jordkarbon, fotodokumentasjon og undersøkelsen av de samme femten parametere som ved årlig bedømming.

Mer konkret snakker vi om å registrere hvor raskt gjødsla brytes ned, om det er tegn på vannerosjon, om jorda har skorpe eller mose og artssammensetning i enga. Vi får mål på jordas evne til å nyttegjøre seg av nedbør, og engas evne til å produsere biomassen.

Hele grunnlinjemålingen foregår på en fastrute som er koordinatfestet. Hele undersøkelsen gjentas etter fem år. Resultatet herfra gir grunnlag for å si noe om økosystemprosessene regenererer.

Ulf Ullring forklarer hvordan dyrepåvirkning motvirker gjengroing

Det var en engasjert gjeng som dro hver til sitt med en felles verktøykasse for å bedre ressursgrunnlaget på gårdene.