Pressemelding fra stiftelsen Nordland Landbruksselskap

Nordland landbruksselskap deler årlig ut en pris for veldrevet gårdsbruk i Nordland. Prisen for 2022 tildeles Heidi og Carl Einar Isachsen på Hestmona i Lurøy kommune.

Nordland landbruksselskap png

Styrets begrunnelse

Som begrunnelse for tildelingen vil styret i Nordland landbruksselskap særlig trekke fram følgende:

Heidi og Carl Einar Isachsen har i løpet av de siste om lag 30 årene utviklet familiegården til et meget veldrevet bruk med stort driftsomfang. De har opp gjennom årene dyrket opp mye nytt areal, som nå framstår som veldrevet med gode og stabile avlinger. Gården har en sunn økonomi og utnytter ressursgrunnlaget godt. Dyrevelferden er svært god, med reine og velstelte dyr og gode slaktevekter. Gården med driftsbygning og tun framstår meget ryddig og velstelt. Brukerne er miljøbevisste og har god avfallshåndtering. De er opptatt av omgivelsene gården ligger i ute i kystlandskapet, og har skaffet seg en besetning av villsau som beiter kystlyngheiene i området. De har også lagt til rette for at besøkende kan ta seg fram til det populære turmålet «Hestmannen».

Styret har denne gangen valgt å trekke fram det kystnære jordbruket i Nordland. Veldrevne gårder langs kysten har stor betydning for hvordan landskapet langs kysten vår framstår, som igjen er viktig både for lokalmiljøet og ikke minst for reiselivet.

Heidi og Carl Einar Isachsen er vinner av Nordland landbruksselskaps pris for veldrevet gårdsbruk for 2022. Foto: Privat
Heidi og Carl Einar Isachsen er vinner av Nordland landbruksselskaps pris for veldrevet gårdsbruk for 2022. Foto: Privat.

Om gården

Gården deres ligger på Storselsøy, som er delt mellom Rødøy og Lurøy kommune.

Gården ligger i Lurøy kommune, og har adresse Hestmona.

Carl Einar og Heidi overtok gården etter foreldrene hans i 1993, og har drevet og utviklet gården jevnt etter dette. Det er dyrket opp mye godt egnede arealer, og gården har i dag om lag 440 dekar fulldyrka jord og 70 dekar innmarksbeite. Arealene er godt drevet og gir god avling. Gården driver hovedsakelig melke- og kjøttproduksjon med et dyretall på om lag 55 melkekyr og 80 ungfe. En besetning på ca. 20 utegangersau holdes for å beite i kulturlandskapet.

Driftsbygninga er ryddig og oversiktlig og velstelt.

Veldrevet gårdsbruk. Foto: Anders Isachsen
Gården til Heidi og Carl Einar Isachsen. Foto: Anders Isachsen.

Kulturlandskap

Heidi og Carl Einar er positive mennesker med god agronomisk innsikt. De er opptatt av å markedsføre det positive ved jordbruket og ved kulturlandskapet i sitt nærområde, og tar vare på landskapet gjennom å holde en flokk med utegangersau som beiter kystlyngheiene i nærområdet. De har også tilrettelagt for turister som ønsker å ta seg fram til Hestmannen, som er et populært turmål.

Engasjement og samarbeid

Til tross for en omfattende gårdsdrift har brukerparet hatt et aktivt engasjement utad. Carl Einar har vært ordfører i Lurøy kommune i to perioder, leder i Lurøy Bondelag, nestleder i Lurøy Senterparti, varamedlem i Geno AS med mer. Heidi, som er utdannet sykepleier, har hatt flere tillitsverv i lokalmiljøet, blant annet leder i det lokale Bygdekvinnelaget og sekretær i lokalutvalget.

Denne brukerfamilien fyller samtlige kriterier for tildeling av landbruksselskapets pris for veldrevet gårdsbruk.

Oversiktsbilde over nydyrka areal. Foto: Anders Isachsen.
Oversiktsbilde over nydyrka areal. Foto: Anders Isachsen.
Fjellet Hestmannen med gårdens egen kai og sjøhus. Foto: Carl Einar Isachsen.
Fjellet Hestmannen med gårdens egen kai og sjøhus. Foto: Carl Einar Isachsen.

Kontaktpersoner i Nordland landbruksselskap

Styreleder Ann-Christine Theodorsen, tlf 971 80 969

Daglig leder John Kosmo, tlf 926 31 484