I Nordland er det stilt til rådighet 7,480 millioner kroner i grøftetilskudd for 2023.

Grøftetilskudd kan ytes ved systematisk grøfting eller uregelmessig grøfting. Systematisk grøfting er grøfter med jevn grøfteavstand over et område. Profilering som et grøftetiltak er også innenfor ordningen. Usystematiske grøfter kan f.eks være opprensking av avskjæringsgrøfter og punktgrøfter.
Søknaden behandles av kommunen og det søkes om tilskudd før tiltaket igangsettes. Området det søkes tilskudd for, må være tidligere grøftet. Ved bakke planert jord kan det ytes tilskudd selv om det tidligere ikke er grøftet.

God grøftetilstand på jorda er viktig for å sikre en best mulig utnyttelse av de innsatsfaktorene vi tilfører. Dårlig grøftet jord gir større utfordringer i drifta og med de nedbørsmengdene som vi i Nord Norge har til tider, er et godt fungerende grøfter avgjørende. I klimadebatten er god grøftetilstand en av faktorene som skal bidra til å nå målene om reduksjon av klimagassene som landbruket jobber med.

Tildeling til den enkelte kommune i Nordland finner du hos Statsforvalteren i Nordland.

NLR kan hjelpe deg

Har du behov for hjelp til å søke grøftetilskudd kan NLR Nord Norge hjelpe deg med dette. Hjelp med grøfteplanlegging er betalingstjenester og betales i forhold til medgått tid og gjeldene timesats.
Det er hvert år ubrukte midler i mange kommuner. Behovet for grøfting vet vi er stort, og grøftetilskudd er en ordning som bør utnyttes bedre.

Hvordan søke?

Søknad om grøftetilskudd gjøres gjennom Altinn portalen.

Ønsker du å bruke en rådgiver i fra NLR til dette kan rådgiver i NLR gis tilgang til å levere søknad for deg ved å gi vedkommende fullmakt til å representere ditt foretak i de aktuelle søknadskjemaene.

Alle tiltak skal søkes og innvilges før tiltakene settes i gang.

En søknad om grøftetilskudd skal inneholde et kart over drenering, beskrivelse av tiltaket og miljømessige virkninger av denne.

Søknadsfrister

Tilskudd til grøfting behandles i de fleste kommunene fortløpende og det er ingen søknadsfrist.

20230526105239 IMG 0069
I Nordland er det stilt til rådighet 7,480 millioner kroner i grøftetilskudd for 2023. Foto: Sunniva Løwø, NLR