Troms og Finnmark er et grovfôrfylke, og satsing på nok egenprodusert grovfôr med god kvalitet er en nøkkel til suksess. Landbruket i dette fylket har de siste årene stadig oftere vært utsatt for overvintringsskader, avlingssvikt, store nedbørsmengder på ugunstig tidspunkt og flom. En økende andel leiejord forsterker problematikken – men bidrar også mange steder til løsning. Enga har stort potensial for å øke produksjonen av lokalprodusert protein og energi. Dersom dette blir gjort i kombinasjon med tiltak for å redusere risikoen for tap av klimagasser, som for eksempel lystgass, har vi i tillegg fått mer klimasmart protein, enn om vi importerer det fra utlandet i form av kraftfôr.

Prosjektstart i 2020

Grovfôr i FOKUS er et prosjekt man vil skal være med å bidra til å øke grovfôrkvalitet og -mengde, uten økte kostnader per fôrenhet. Prosjektet skal også øke erfaringsutvekslingen mellom grovfôrprodusenter.

Deltagerne i prosjektet har ulik drift på gården sin. Men alle har et ønske om å bedre egen grovfôrkvalitet og bidra til at andre kan bedre sin grovfôrkvalitet.

Prosjektet startet opp i 2020 og varer ut 2022. Det er 30 gårdsbruk som deltar, hvor gårdsbrukene er delt inn i grupper ut fra geografi. Fire rådgivere i NLR Nord Norge er gruppeleder for hver sin gruppe. Prosjektet baserer seg mye på metoden «Beste praksis» som, kort fortalt, går ut på at man gjennom gruppearbeid og diskusjoner kommer fram til de beste løsningene på hvert enkelt gårdsbruk. Den rette løsningen kan variere fra år til år, og derfor er erfaringsutvekslingen og kontinuitet i gruppearbeidet viktig.

Kompleks hverdag

Bonden har en sammensatt og kompleks hverdag, og skal forholde seg til mange nye utfordringer framover. Det setter også store krav til rådgivingstjenesten. I dette prosjektet har NLR Nord Norge som formål å bidra til vekst og utvikling for bøndene i Nord-Norge med fokus på grovfôrproduksjon. Avling og kvalitet på grovfôret skal økes, samtidig som at kostnadene pr produsert enhet holdes nede. Både i melke- og kjøttproduksjonen ligger en stor del av suksessen i godt og rimelig grovfôr – produsert på hjemmebane. På denne måten opprettholdes også drift av arealet i bygdene – og kulturlandskapet utvikles og pleies.

Høye priser på innsatsfaktorer som gjødsel, drivstoff, kraftfôr mm gjør at bonden er nødt til å hente inn fortjeneste der hun kan. Grovfôr er en stor del av drifta, og det som skal bidra til mer lønnsomhet på det produktet som leveres, uansett om det er kjøtt eller melk. Grovfôrkostnaden på mange gårder er høy. Variasjonen i kostnad fra gård til gård viser at det kan være mye å tjene på å ha kontroll på innsatsfaktorene og investeringene i grovfôrproduksjonen. Kostnader for dyrking og høsting av grovfôr registrert i prosjekt «Grovfôr 2020» viser en variasjon fra kr 1,50 - 4,50 pr FEm. Gjennomsnittlig grovfôrkvalitet i Troms og Finnmark ligger på 0,84 FEm og sier noe om at det er et stort potensial for å øke kvaliteten.

Kunnskapsdeling

Prosjektet bidrar til en kunnskapsutvikling både hos bønder og rådgivere. Rådgivere får erfaring i metoden «Beste praksis», i tillegg til at de er med i erfaringsutvekslingen og dialogen rundt de ulike løsningene til hvert enkelt gårdsbruk, i gruppen de er gruppeleder for. Bonden skal øke sin kunnskap gjennom dialog og diskusjon med andre bønder og rådgiver, som alle har et mål om økt fôrkvalitet/-kvantitet og bedret grovfôrøkonomi. Samtidig skal prosjektet tilføre kunnskap til prosjektdeltagere gjennom ulike foredrag, markdager og annen kunnskapsutveksling som «Surfôrtolken» og «Grovfôrøkonomi»-programmet. Spesielt er tema som arter og sorter tilpassa faktorer som jord og høsteregime, samt metoder for fornying og fortetting av eng, noe som stadig diskuteres og formidles som gjensidig kunnskap innad og på tvers av gruppene.

Veien videre

Ingvild Lauvland Høie har vært prosjektleder i 2020 og 2021. Siste prosjektår er det Ida Karlstrøm som overtar som prosjektleder. Resultatene og erfaringene fra prosjektet skal brukes videre i arbeidet på bedre og mer lønnsomt grovfôr i hele NLR Nord Norge. Syns du måten å jobbe på med «Beste praksis» høres interessant ut, så ta kontakt med oss. Vi håper prosjektet vil være et bidrag til å nå et mål om bedre grovfôr for prosjektdeltakere, men også at det vil bidra til økt forståelse og kunnskap for hvordan man skal nå et mål om mer grovfôr med både bedre og rett kvalitet for de som produserer grovfôr i Nord-Norge.

Prosjektet er finansiert av:

Logo finansiering Gi F