NLR Nord Norge og TINE samarbeider om prosjektet Fra bås til løsdrift i Troms og Finnmark som pågår i 2022 og 2023. Mobiliseringsmøtene i prosjektet er nå gjennomført. Neste fase er å avklare hva interesserte bønder ønsker å gjøre. Dernest i tett samarbeid med bøndene å sy sammen den bistanden den enkelte gård trenger.

Prosjektets hovedmål er å ivareta og opprettholde melkeproduksjonen og sikre utnytting av ressursgrunnlaget på de små og mellomstore melkebrukene i Troms og Finnmark.

Utfordringer

Mobiliseringsmøtene har avdekket disse utfordringer som mange opplever:

  1. Få oversikt over prosessen med etablering av løsdriftsfjøs tidlig. Hva må på plass når? Hvem kan hjelpe til med hva og når bør de inn i prosessen?
  2. Ta eierskap til planene for din gårdsdrift og aktuelle løsninger. Dersom du tviler på eller ikke liker noe i planene må dette bearbeides videre i samarbeid med deg.
  3. Lønnsomheten ved overgang fra bås til løsdrift på små og mellomstore bruk i melkeproduksjonen. Byggekostnad pr. kuplass er høyere for små enn for store bygninger. Følgekostnadene (kvotekjøp, oppgradert maskinpark, mer transport, større arbeidsbelastning, m.m.) er høyere ved stor besetningsøkning.
  4. Nødvendige langsiktige avtaler (min. 10 års varighet) om jordleie er i mange kommuner en stor utfordring. Minimum 80% av nødvendig produksjonsareal må være i eget eie eller på langsiktige avtaler for å søke offentlig finansiering.

Muligheter

  1. Prosjektet tilbyr 3 timer gratis avklarende rådgivning og 50% subsidiert rådgivning for inntil 15 000 kr.
  2. Rådgivningen som tilbys er i et bredt spekter innen økonomi og bygg. Du definerer selv siktemålet for rådgivningen i spennet mellom videreføring av melkeproduksjonen i løsdriftsfjøs til styrt avvikling med båsfjøs i drift
  3. Tidlig dialog med økonomirådgivere og finansinstitusjonene (dersom en tenker å investere mye) kan avklare lønnsomheten i tiltaket og gi Innovasjon Norge mulighet til å påpeke uklarheter i forhold til finansiering.
  4. Prosjektet bidrar til å utveksle god praksis mellom kommunene og iverksette tiltak i kommuner som har uløste utfordringer vedr. jordleieavtaler.

Er du interessert i prosjektet?

Send en e-post med kontaktinformasjon til svein.johnsen@nlr.no (prosjektleder), eller ring 466 37 026.

Med finansiering fra Troms og Finnmark Fylkeskommune og Sametinget.

Egeninnsats fra NLR Nord Norge, TINE SA, foredragsholdere, vertskommuner og deltagende gårdbrukere.

Skjermbilde 2022 10 18 085616

VIDEOOPPTAK: Fikk du ikke vært med på mobiliseringsmøte?

Opptak av innlegg om alle emnene fra siste mobiliseringsmøte er tilgjengelig nedenfor.

Intro v/NLR Nord Norge

Tilgang på jord - jordleie og driveplikt v/Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Økonomirådgivning, rådgivningstilbud v/økonomirådgiver NLR Nord Norge/TINE

Krav 2024/2034. Bygningseksempler, kostnader og rådgivningstilbud v/bygningsrådgiver NLR Nord Norge

Tiltak på små og mellomstore bruk - tilbud og viktige aspekter v/Innovasjon Norge

Tiltak på små og mellomstore bruk - tilbud og viktige aspekter v/Sparebanken Nord Norge

Erfaringer fra gårdbruker i prosess. Spørsmål, innspill og avslutning