NLR Nord-Norge vil i uke 8 arrangere første samling i bruk av klimakalkulator for potet. Samlingene vil bestå av tre deler, hvor første samling er på teams. Påmeldingsfrist er 15. januar.

Klimasmart Landbruk har i samarbeid med Landbrukets Dataflyt utviklet en klimakalkulator. Kalkulatoren beregner gårdens klimaavtrykk og sammenligner det med andre gårdsbruk fra samme område og innenfor samme produksjon. Den beregner også gårdens energiforbruk og utslipp fra produksjon av innkjøpte innsatsfaktorer.

Deltakelse på samlinger vil utløse muligheter for å søke RMP-midler.

Klimakalkulatoren med modellen på potet vil være relevant som beslutningsstøtte når det gjelder klimatiltak på gårdsnivå hos potetprodusenter. Dette kan for eksempel være innenfor strategi for gjødsling og plantevern, maskinbruk, valg av energiløsning til oppvarming, miljøavtrykk ved innkjøpte råvarer som mineralgjødsel og bruk av jorda som karbonlager. Kalkulatoren blir dermed viktig virkemiddel for å identifisere, utløse og dokumentere de klimatiltakene som avhenger av at bonden tilpasser/endrer driftsopplegg.

Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge ønsker å bruke tallene fra klimakalkulatoren til å styrke en mer klimavennlig praksis – en klimasmart agronomi, som også fremmer avling- og kvalitet og forbedrer produksjonsøkonomien.

I forkant av og i vekstsesongen 2022 ønsker vi å samle en pilotgruppe; en gruppe med inntil 10 deltakere som møtes tre ganger i løpet av prosjektperioden. Ved stor interesse tenker vi å arrangere to like samlinger, en i Sør-Troms og en i Midt- Troms. Dette avhenger av interesse, ved få påmeldte blir det lagt opp til samlinger kun et sted.

Pilotprosjektet vil fungere som en felles erfaringsutveksling og kompetanseheving blant både bønder og rådgivere.

Samlinger

  • 1. samling- uke 8 2022: E-læringsfilm og gjennomgang av kalkulatorene. Alle får sett litt på sin kalkulator og diskutert i gruppen. Avklare tiltak det kan jobbes videre med. Eksakt dato vil bli satt i januar og sendt ut direkte til de som melder seg på påmeldingsskjemaet nedenfor.
  • 2. samling- april 2022: Med bakgrunn i diskusjonen fra samling 1 går en igjennom tiltak og relevante klimasatsområder, for eksempel jordarbeiding, plantevern, fangvekster, karbonbinding, drenering og presisjonsgjødsling tilpasses de bøndene som deltar og deres produksjon.
  • 3. samling- august 2022: Erfaringsutveksling. Oppfølging og videre arbeid fra 1. og 2. samling.

Obs! Kan føre til nye investeringer på gården, eller produksjonsendring 😊

Alle som er interessert må skrive seg på påmeldingsskjemaet nedenfor innen 15. januar 2022.

Samlingsavgift

200 kr for grøntpakke-medlemmer i NLR NN

400 kr for øvrige medlemmer i NLR NN

600 kr for ikke-medlemmer

Kontaktpersoner NLR NN

Unni Hellebø Andreassen, tlf. 92034556

Kristin Sørensen, tlf. 90840936

Ingvild Lauvland Høie, tlf. 95881365

Påmeldingsskjema