Gjennom prosjektet «Highlands 3» har NLR Nord Norge og Lofotlam deltatt i et interessant samarbeid med NIBIO på Tjøtta.

Prosjektet har som mål å finne en god indikator hvordan karbon- og nitrogen-syklusen påvirkes av et typisk nordnorsk driftsopplegg, med mye beite og eng. Det er ønskelig å undersøke hvordan ulike prosesser i jorda kan tilrettelegges i praktisk drift, slik av vi får et økt karbonopptak og reduserer utslipp av klimagasser. Salvatore regner med at all den tid vi klarer å opprettholde et aktivt og velfungerende beitebruk, vil vi klare å binde store mengder karbon i jorda. I tillegg er beitedyrene viktig i et samfunnsmessig perspektiv da de stimulerer økt biodiversitet og opprettholder vårt åpne kulturlandskap. Dette er av stor betydning både for Lofoten som attraktiv turistmagnet og for oss som bor her.

Undersøkelsene blir gjort på fem gårder, som også er knyttet opp mot utprøving av Klimakalkulatoren. I dag brukes det internasjonale standardtall for å beregne klimapåvirkning, og det er viktig å finne ut om disse standardtall er riktig å benytte under våre forhold. Å sikre et godt tallgrunnlag for å kunne beregne et korrekt klimagassutslipp må ha rot i virkeligheten. De undersøkelsene som Salvatore gjennomfører her, blir også gjennomført i fjellområder i Italia og i Frankrike.

I prosjektet deltar tre bruk med storfe (henholdsvis to med melkeproduksjon og et med ammeku) og to med småfe (et med geitemelk og et annet med sau).

Til nå har vi begynt å innhente data rundt avlingsnivå og gjødselplaner, i tillegg til at vi har tatt ut egne jordprøver fra eng og beite. Alle bøndene har også blitt intervjuet om deres betraktninger rundt gårdsdrifta, klimaendringer, jordhelse og arbeidsvilkår.

Salvatore deltok også på flere markdager i samarbeid med NLR Nord Norge under hans opphold her.

Han ble imponert over den gode kontakt og kommunikasjon rådgivningen har med produsentene. Ofte blir forskerne sittende langt fra det praktiske jordbruket, og på den måten får de mindre forståelse for de utfordringer bønder har i driften. I møte med aktive bønder blir problemstillingene mer tydelig, og forskingen mer praktisk rettet.

Salvatore2
Salvatore Raniolo