Etterlengta regn er kommet i mesteparten av geografien, om enn noe variabel mengde. Den 26 juni kom det for det meste 10-45 mm i landsdelen, og det kom regn 29. juni. Dette gjør at det er økende optimisme nå hos grovfôrdyrkerne.

Nedbøren gjør at en i hovedsak tenker å gjødsle optimalt til andreslåtten. Unntaket er der engene fortsatt står brune uten utsikter til nok regn, og der graset skyter veldig tidlig før andreslåtten. I sistnevnte tilfelle vil vekstpotensialet være betydelig redusert.

Mange melder om svært dårlig førsteslått, og det er fullt ut forståelig at dette virker inn negativt på motivasjonen. Det er imidlertid viktig å framheve at i et 3. slåtts opplegg utgjør førsteslåtten ca 50% av avlinga. Mao er det mulig å tenke seg ved normale slåtter utover i sesongen at en berger mye av fôrbehovet. Ved gode forhold kan en også håpe på at enga kompenserer noe for lave avlinger på våren.

Nå bør en ta en gjennomgang av gjenlegg for å se på aktuelle tiltak der det ikke er optimalt. Mange melder nå om gjenlegg der det kommer mye meldestokk og svært lite gras. Vi anbefaler å ta ugrassprøytinga og se an om ikke spiringa kommer på gang. En burde kunne se resultater i neste uke på spiringa. Spirer det ikke må en komme tilbake til mer akutte tiltak i forhold til resåing av gjenlegg og/eller grønnfôrvekster. Men det bør være gode muligheter for gjenleggene nå framover så det bør være hovedsatsingsområdet.

Det lønner seg også å følge med på regjeringens tørketiltak i forholdt til å skaffe seg nok fôr. De bønder som også har korn må gjøre en vurdering om å slå kornet til grønnfôr, men det kan være bedre økonomi i å kjøpe grovfôrerstattere. Her må det gjøres ei vurdering fra sted til sted. Det som vil være svært interessant er å få kornbøndene til å så grønnforvekst etter treskinga, men det er viktig å være helt sikker på hvordan erstatningsordningene blir før dette kan anbefales.

Det kan være viktig nå å gjødsle opp beitene nå som regnet kommer. En god strategi kan være å gjødsle beitene ofte og lite utover beitesesongen. Det billigste fôret en kan få nå er det dyra høster sjøl. Vi kommer til å følge dette opp med mer informasjon utover i sesongen.

Nedborsmaler