Viktig informasjon om tilskudd til innmarksbeite og nye krav til gjødslingsplan

02.01.2020 (Oppdatert: 02.01.2020) Ellen-marie Winther

14. november 2019 publiserte Fylkesmannen i Nordland og Fylkesmannen i Troms og Finnmark en nettsak om at ugjødsla innmarksbeite skal inngå i gjødslingsplanen. Nettsaken er en presisering av gjødselforskriften.

Ugjødsla innmarksbeite skal inngå i gjødslingsplanen. Fotograf: Lars Kjetil Flesland

Presiseringen gjelder de arealene du disponerer som innmarksbeite. Selv om de ikke gjødsles med annet enn det som tilføres naturlig under beiting, skal arealene inngå i gjødslingsplanen. For landbruksrådgivinga betyr dette at arealene må tegnes inn i skiftekartene. For deg som gårdbruker betyr det at du må være ekstra oppmerksom og passe på at du har gitt oss riktig og oppdatert informasjon om areal som er gjødsla og ikke gjødsla.  

Kriterier for innmarksbeite

For å kunne legge areal inn i søknad om produksjonstilskudd som innmarksbeite, må det oppfylle NIBIOs kriterier for innmarksbeite. Ved kontroll av arealene risikerer du vurdering om avkorting, og i verste fall avkorting, dersom arealet ikke går inn i definisjonen til klassifikasjonssystemet AR5.

Arealet skal:

 • Ha gras og urter med god fôrverdi
 • Ha et tydelig kulturpreg:
  • Minst 50 % av arealet må ha kulturgrasarter og beitetålende urter (se faktaboks)
 • Være ryddet for kratt og hogstavfall

Areal som du legger inn til søknad om produksjonstilskudd skal legges inn slik det er klassifisert i AR5. AR5 er et nasjonalt klassifikasjonssystem for markslag. Det deler landarealet inn i områder som kan beskrives med samme verdier for egenskapene arealtype, skogbonitet, treslag og grunnforhold. AR5 klassifiserer areal etter tilstanden – og ikke bruken. Det betyr i praksis at lar du dyra beite på overflatedyrka mark skal arealet føres opp som overflatedyrka mark, og ikke innmarksbeite. Det samme gjelder for fulldyrka mark. Dersom du ikke har latt dyra beite det siste året på innmarksbeitet, og du heller ikke har arter som kjennetegner innmarksbeite på innmarksbeitet ditt, skal det ikke være med i søknaden om produksjonstilskudd. Det vil da være utmarksbeite ved kontroll.

Jordprøver på ugjødsla innmarksbeite

Det er ikke krav om å ta jordprøver på arealer som ikke gjødsles. Hvis du har planer om å gjødsle arealene med husdyr- eller kunstgjødsel senere, må du ta prøver. Det kan også være greit å vite noe om pH, slik at du kan kalke ved behov.

Feil i arealklasse?

Hvis du mener at noe areal er feil klassifisert må du ta kontakt med kommunen. De kan rette opp eller sende inn endringer.

Til slutt kan vi legge til at dersom du ikke søker PT-tilskudd for ugjødsla innmarksbeite, må du heller ikke ha det med i gjødslingsplanen. Men husk at da går du glipp av noen ekstra kroner. Når det er sagt, er det trolig mer areal mange steder som kunne vært tatt med som innmarksbeite, og som det kunne vært søkt PT-tilskudd for.

Ta kontakt med din nærmeste NLR-rådgiver, eller kommunen, så kan dere se nærmere på arealet.

 Eksempler på arter som i hovedsak skal være på innmarksbeite:

 • engkvein
 • rapparter
 • hundegress
 • gulaks
 • fjelltimotei
 • sølvbunke

 Dette er arter som liker å bli beitet på, og som til og med gror bedre når de beites. De kaller vi gode beitearter eller kulturgress.

Selv om det kan være litt overraskende at sølvbunke er med her skal den også tas med som kulturgress på innmarksbeite. Beiteverdien er likevel størst før den har "tuvet seg".

 Eksempler på arter som i hovedsak ikke skal være på innmarksbeite:

 • smyle
 • finnskjegg
 • sauesvingel
 • blåtopp
 • skogrøyrkvein

Dette er gressarter som forekommer naturlig i utmarka men som ikke har særlig beiteverdi og skal derfor ikke ha dekningsgrad over 50 % på innmarksbeite. 

I tillegg kommer gjengroingsarter som geitrams, mjødurt, einer og bregner (ikke uttømmende) som heller ikke kan telles med.

 Urter som kan være på innmarksbeite:

 • Blåklokke
 • Engsoleie
 • Kvitkløver
 • Engsyre
 • Fuglevikke
 • Marikåper
 • Løvetann
 • Ryllik
 • Med flere

Sammen med gressartene nevnt i egen boks, skal disse beitetålende urtene utgjøre over 50 % av artene på innmarksbeitet for at du kan motta tilskudd for det som innmarksbeite.

 

 For mer info og flere arter – last ned Retteleiar for klassifisering av innmarsbeite i AR5 fra NIBIO sine nettsider.

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.