Biorest som gjødsel i eng

21.02.2020 (Oppdatert: 25.02.2020) Gustav A Karlsen

Biorest fra biogassproduksjon med husdyrgjødsel og slam fra landbasert oppdrett kan bli verdifull gjødsel på eng. Et stort forprosjekt vil de tre neste årene gjennomføres med støtte fra landbruksdirektoratet, fylkeskommunen og oppdrettsnæringen. Målsettingen er å ta vare på verdifulle ressurser på en slik måte at ressurs og økonomitenking er godt ivaretatt og i samsvar med overgang fra lineær til grønn tenking.

Fra Norsøk sitt biogassanlegg på Tingvoll. Foto: Sigfus Kristmannsson

Blågrønn økonomi

Rundt om i landet er det i gang prosesser med etablering av biogassanlegg. I tillegg til biogassproduksjon er også utnyttelse av bioresten som gjødsel en viktig del av forretningsideen. Fokuset til nå har vært på utvikling av biogass, og i mindre grad har utnytting av bioresten vært tema. Det er stort behov for mer kunnskap om handtering og bruk av biorest til gjødsling i eng. I sommer vil det legges ut felt der vi benytter oppdrettslam fra Cermaq sitt anlegg i Steigen og biorest av husdyrgjødsel fra biogassanlegget på Tingvoll Dette skal blandes sammen til et produkt som skal utprøves, for å finne avlingsnivå med tilført biorest. Reslultatene skal sammenlignes med konvensjonell gjødsling med fullgjødsel i kombinasjon med husdyrgjødsel eller ved bare å bruke handelsgjødsel. Det skal tas ut fôrprøver til analyser for å sammenligne næringsinnhold og mineralinnhold med vekt på tungmetaller.  All den tid sammensettingen av slam fra oppdrett varierer i innhold, og ikke nødvendigvis er tilpasset plantenes behov og jordas innhold av fosfor (nydyrking av myr),  vil det bli undersøkt om det er mulig å tilpasse innholdet av fosfor og fjerning av sink og kadmium gjennom ulike avvanningsmetoder.

 

 

Fra Norsøk sitt biogassanlegg på Tingvoll. Foto: Sigfus Kristmannsson

 

Sammarbeidsprosjekt

Det er Landbruk Nordvest som er prosjektleder, og siden forholdene på Vestlandet har mange likhetspunkter med oss i Nordland, har vi inngått et samarbeid. Begge områdene har rik tilgang på husdyrgjødsel, det dyrkes mye gras og oppdrettsnæringen er en stor aktør med mye slam. De nye husdyrgjødselforskriftene stiller strenge krav til hvordan bønder sprer sin husdyrgjødsel, og i noen områder har vi svært høge fosfortall i jord. Derfor er det viktig å ha et bevist forhold til bruken av bioresten. Vi må vite hva den inneholder og hvilken gjødseleffekt den har. Landbruket forbruker store mengder fosfor, og fosfor er en begrenset ressurs på verdensbasis. Tungmetall ønsker vi ikke inn i landbruket, så derfor er avvanning et viktig forhold å avklare. Lykkes vi med et dette prosjektet kan landbruket framstå som en viktig aktør i bærekraftig utvikling.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.