Regionale miljøtilskudd i jordbruket

16.07.2019 (Oppdatert: 16.07.2019) Brita Johansen

Søknadsportalen åpner 1. august. Fristene for å sende søknad er 20. august i Nordland og 15. oktober i Troms og Finnmark. Vær ute i god tid, da det ikke er mulig å importere opplysninger fra fjorårets søknad.

Foto: NLR Nord Norge

Alt må derfor registreres i kartet på nytt.

Disse tilskuddsordningene videreføres ikke i 2019

 • Slått av veikanter
 • Vegetasjonssone ved åpen åker

 

Andre viktige endringer

 • For tilskudd til spredning om våren og/eller i vekstsesongen må all gjødsla som foretaket disponerer spres før 15.8.
 • Tilskudd til nedlegging eller nedfelling av husdyrgjødsel skal stimulere til gjødslingsmetoder som reduserer utslipp til luft. Størst tilskudd gis ved å kombinere nedlegging eller nedfelling med bruk av tilførselsslanger.
 • Avkorting ved manglende journal over plantevernmidler er noe skjerpet. I Nordland skal tilskuddet avkortes 100 % hvis gjødslingsplan eller journal over plantevernmidler mangler i sin helhet, eller inntil 50 % for mangelfull gjødslingsplan eller journal over plantevernmidler. I Troms og Finnmark fastsettes avkorting etter skjønn. Foretak som i søknadsåret ikke bruker plantevernmidler, trenger fortsatt ikke føre plantevernjournal. Plantevernforskriften setter imidlertid krav om at sprøytejournalen skal oppbevares i minst tre år.
 • UKL- og verdensarvområdene får nå sine spesielle beite- og slåttetilskudd over ordningene for lokalt verdifulle jordbrukslandskap.
 • For Nordland: De lokalt utvalgte jordbrukslandskapene (kulturlandskapsområdene) som det kan søkes skjøtselstilskudd for, framkommer nå av vedlegg 1 til forskriften. De er beskrevet med areal og gårds- og bruksnummer for den enkelte kommune.
 • For drift av bratt areal er det nå kun én tiltaksklasse, dvs. for alle areal brattere enn 1:5.
 • Fire setertiltak er slått sammen til ett tiltak med to tiltaksklasser, 1) drift av seter med egen foredling av melka og 2) drift av seter som leverer melka til meieri.
 • Minimum oppholdstidseter er endret fra fire til seks uker.
 • Vær obs på at Troms og Finnmark opererer med maks antall dekar det kan søkes for for flere av tiltakene.


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.