MILJØTILSKUDD I FARSTAD OG LILANDSVASSDRAGET PÅ VESTVÅGØY

07.04.2016 (Oppdatert: 07.02.2017) Brita Johansen

MILJØTILSKUDD I FARSTAD OG LILANDSVASSDRAGET

Rise og Voll ligger ved farstadvassdraget. Bilde: gårdskart, skogoglandskap

Landbruksaktiviteten i nedslagsfeltet til Farstad- og Lilandsvassdraget er stor. Dette må nødvendigvis bidra til avrenningen av næringsstoffer fra landbruksarealene til vassdragene.

Gjennom forskriften for arealtilskudd er alle gårdbrukere pålagt å ha gjødselplan for å sikre at det ikke tilføres for mye fosfor og nitrogen. Det er også innført regler for spredetidspunkt for husdyrgjødsel for å redusere faren for forurensing. Siden 1990 tallet ser det ut til at tilstanden i vassdragene er blitt bedre. Men det er fortsatt behov for tiltak for redusere avrenningen.

For å redusere avrenning til vassdragene er det innført en ordning med tilskudd dersom det ikke spres gjødsel nærmere enn 5 m fra åpent vann. Denne kantsonen kan høstes. Dette er en ordning som foreløpig bare gjelder utvalgte vassdrag i Vestvågøy og Sømna. Arealet som ikke gjødsels kan ligge inntil 30 m fra åpent vann.

Tilskudd er på 7 kr. pr meter ugjødsla kantsone og bredden må være minimum 5 m. Dette betyr at tilskuddet utgjør 1.400 kr pr. da randsone eller pr 200 m kant mot vassdrag.

Forsøk med ugjødsla kantsone over 3 år på myrjord her i Lofoten ga en avlingsreduksjonen på 50 - 60 %. En ”erstatning” for tapt avling på 1.400 kr pr. da vil dekke kostnader for å erstatte avlingstapet med kjøp av grovfôr og gi en tilleggsgevinst som avhenger av hvor høyt avlingsnivået i utgangspunket er i randsonen.

Hvordan gjør vi dette i praksis:

  • Vi anbefaler at arealet tegnes inn på eget kart innen 1. juni.

  • Tilskuddet forutsetter at det verken brukes husdyrgjødsel eller kunstgjødsel i kantsonen på 5 meter.

  • Tiltaket gjelder hele vekstsesongen 2016.

  • Ta kontakt med oss for å få hjelp til å tegne inn arealer. Dersom det er tvil om arealet kan godtas gjør vi en vurdering av dette i samråd med Ivar Johansen.

  • Endelig kart må levers ved søknad 20. august.

  • Vi anbefaler at det tas bilder før 2. slått som dokumentasjon.

 

Man binder seg ikke for mer en vekstsesongen 2016, men vi regner med at dette kan bli en varig ordning. 

 

Vi har fått prosjektmidler til å følge opp forurensingssituasjonen i vassdragene for å kunne dokumentere om tiltakene virker.     

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.