Biotopforbedrende tiltak, restaurering og fysiske miljøtiltak

Til nå har det meste av landbrukstiltak vært fokusert på å få ut vannet på en så effektiv måte som mulig og å redusere utslipp av næringsstoffer og partikler. I dette prosjektet flyttes fokus til også å gjelde tilrettelegging av de fysiske forholdene slik at fisk får bedre forhold for å gyte og å trives.

> Les saken.

4 U5 A7190

Hvor mye nitrogen kan kløveren fiksere i nord?

I Nord-Norge har vi begrensa kunnskap om hvor mye nitrogen vi kan hente inn fra engbelgvekster. Men et gammelt engforsøk er med å belyse at det ligger et potensial også i nord. Vi børstet støv av dette og sammenstilte resultatene på en ny måte. Vi bør vel bli flinkere til å utnytte kløveren?

> Les saken.

Bilde 1 Rhizobiumknoller pa rodklover Foto Ragnhild Renna

Grovfôr i FOKUS

Til alle tider har det vært satt store krav til bonden i form av kunnskap om agronomi, økonomi og dyrevelferd. I dag er marginene mellom god agronomi og god økonomi svært viktig i et yrke som er hardt pressa på lønnsomhet. Troms og Finnmark er et grovfôrfylke, og satsing på nok egenprodusert grovfôr med god kvalitet er en nøkkel til suksess.

> Les saken.

Timotei Ingvild Melkersen

Nye tidlige og halvtidlige matpotetsorter for Nord-Norge

I de tre årene fra 2019 til 2021 har NLR Nord Norge testet ut tidlige, halvtidlige og halvseine potetsorter i 6 forsøk, i Nordland og Troms. Nye sorter har vært testet mot etablerte, og har gitt oss nyttig innsikt i sortenes dyrkingsmessige egnethet for vår langstrakte landsdel.

> Les saken.

Potetsorter

Målrettet beiting for bedre jord- og økosystemhelse

Prosjektet Målrettet beiting for bedre jord- og økosystemhelse er et samarbeid mellom Regenerativt Norge (RN) og fem regioner i Norsk Landbruksrådgiving (NLR). Norsk Landbruksrådgiving Østafjells (NLRØ) er prosjekteier og -leder. Fem gårder i ulike klimasoner og økoregioner er med i prosjektet.

> Les saken.

Radgivere forskere gardbrukere Foto Dayton Skjerve Gordley

Pilotprosjektet ‘Landbruk og vannforskriften’

Gjennom økt fokus på vannforskriften legges det opp til målrettet innsats for å bedre miljøtilstanden i landbrukspåvirkede vassdrag i prosjektet ‘Landbruk og vannforskriften’.

> Les saken.

Foto Ingvild Melkersen

Bladfaks, timotei og engrapp i blanding

Vi har mange arter å velge mellom i grovfôrdyrkinga og vi har også mulighet for å dyrke disse sammen for å gjøre enga sterkere i forhold til varighet. Samtidig må vi tenke på at målet er tilstrekkelig avling og optimal kvalitet. I samarbeid med NIBIO er det anlagt forsøksfelt flere steder i landet der artene bladfaks, timotei og engrapp er satt under lupen. Ett av feltene ligger på Sortland i Vesterålen og andreslåtten ble tatt 19. august 2021.

> Les saken.

Feltslått Sortland Foto Ingvild Melkersen