Utvikling i fosforinnhold og pH i jordanalyser. Statistikk fra Alstahaug, Dønna, Herøy og Leirfjord

20.09.2019 (Oppdatert: 20.09.2019) Marit Dyrhaug

Statistikk over jordanalyseresultatene fra kommunene Alstahaug, Dønna, Herøy og Leirfjord fra 1978 og fram til 2018 viser at vi har hatt en hyggelig forbedring i pH og kalktilstand.

Fotograf: Jan Karstein Henriksen

Andelen prøver med pH på 5,5 eller lavere har blitt mer enn halvert, og andelen med tilfredsstillende høg pH har økt tilsvarende.  Fosforinnholdet (P-Al) har holdt seg mer stabilt. Vi har hatt en nedgang i andelen prøver med uheldig lågt fosforinnhold (P-Al under 3). Andelen prøver med svært høgt fosforinnhold ser ut til å ha hatt sitt toppnivå på 1990-tallet.

pH-analyser og kalking

Agronomisk sett ønsker vi at pH skal ligge over 5,5 på myrjord, rundt 6 på sandjord og opp mot 6,5 på leirjord. Kalking hever pH i jorda, og optimaliserer vekstforholdene for de fleste vekstene vi dyrker. Men overdreven kalking og pH opp mot 7 og høyere er ikke ønskelig pga økt fare for mangelsykdommer som kopper-, mangan-, sink-, og jernmangel m.fl.

Statistikken over pH-analyser i tabellen nedenfor er basert på jordprøver fra kommunene Alstahaug, Dønna og Leirfjord. Herøy kommune og Austbø i Alstahaug kommune er ikke med, siden disse områdene i all hovedsak har kalksandjord med pH rundt 7,0.  

Tabell 1.              Totalt antall jordprøver i Dønna, Leirfjord og Alstahaug unntatt Austbø, andel pH-analyser fordelt på ulike pH-klasser for ulike tidsperioder fra 1978-1984 og fram til 2015-2018.

Fra perioden 1978-1984 til perioden 1990-1991 hadde vi svært stor nedgang i andelen jordprøver med låg pH. Fra midten av 1980-tallet hadde vi et stort oppsving i kalkingen. Dette ga resultater, og andelen prøver med pH under 5,6 gikk ned fra 55% i perioden 1978-1984 til 29% i perioden 1990-1991. Andelen prøver med pH over 6 har økt en del etter 1990-tallet, men i 2015-2018 har fremdeles 24% av prøvene pH under 5,6. En stor andel av jorda vår har altså behov for grunnkalking for å få pH opp mot 6.  Vi oppfordrer derfor alle å ta jordprøver med jevne mellomrom, og få utarbeidet gjødslingsplan med beregnet kalkbehov for de ulike skiftene. 

 

Fosfortilstand i jorda

Fosforinnholdet blir målt med P-Al analyse av jorda. Ønskelig P-Al tall ved en slik analyse er ca 5-10. Høgere tall er unødvendig og ikke ønskelig ut fra et miljømessig synspunkt. P-Al=3 eller lågere kan gi fosformangel og redusert vekst. Nydyrka jord vil alltid inneholde lite fosfor, og bør derfor tilføres ekstra fosforgjødsel slik at P-Al tallet stiger over 3.

Avrenning av fosfor til elver og innsjøer fører til algevekst og gjengroing. Det er derfor ett nasjonalt mål å redusere fosforgjødslinga og andelen jord med P-Al i klasse 4 (P-Al over 15). God gjødslingsplanlegging er et virkemiddel for å nå dette målet.

Tabellen nedenfor viser utviklingen i P-Al i jordanalyser fra kommunene Alstahaug, Dønna, Herøy og Leirfjord. Fra perioden 1978-1984 til 1996-1999 har vi en klar tendens til at andelen jordprøver med uheldig lågt fosforinnhold (P-Al < 3) har gått ned. Dette er ei ønsket utvikling, for jord i god hevd bør ha P-Al over 3. At andelen prøver med låg P-Al har økt igjen fram til perioden 2015-2018 kan skyldes at vi har hatt en del nydyrking, samt omgraving og profilerering slik at undergrunnsjord har kommet opp i overflaten.

 

Tabell 2.               Totalt antall jordprøver i Alstahaug, Dønna, Herøy* og Leirfjord, andel P-Al-analyser fordelt på ulike P-Al-klasser for ulike tidsperioder fra 1978-1984 og fram til 2015-2018. *For perioden 2015-2018 er jordprøver fra Herøy ikke inkludert.

Antall jordprøver med uønsket høgt fosforinnhold (P-Al over 15) har gått ned siden 1990-1991. Vi er så ubeskjeden at vi tror at forsøksringenes/landbruksrådgivingens gjødslingsplanlegging har medvirket til dette. Landbruket har hatt en god utvikling med jevnere fordeling av husdyrgjødsla, kombinert med bruk av mineralgjødseltyper med lågt fosforinnhold tilpassa jordanalysene. Men fremdeles har 24% av jordanalysene i kommunene Alstahaug, Dønna og Leirfjord P-Al-tall over 15. Redusert fosforgjødsling vil derfor fortsatt være et viktig miljøtiltak på en stor andel av landbruksarealet i regionen.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.