Sluttfôring av lam på håbeite

20.08.2019 (Oppdatert: 21.08.2019) Gustav A Karlsen

Det meldes om et godt beiteår i utmark, men erfaringer viser at etter veiing og holdvurdering, har en del lam behov for sluttfôring. Dette har stor betydning for klassing og dermed det økonomisk oppgjør for lammene. Markedet gir stort prisfall på lam som ikke er slaktemodne ved levering.

Fotograf: Gustav Karlsen

Den store feil som mange gjør er at de slipper både sauer og lam inn på fulldyrka arealer. Mordyr har ikke behov for næringsrik hå. Det stimulerer til økt melkeproduksjon, som vi egentlig ikke ønsker. Lamma som har gått på beite hele sommeren, har  stor evne til å ta opp næringsrik hå og øke sin tilvekst. Beiting av fulldyrka areal er en god metode for sluttfôring av lam, og  reduserer behovet for kraftfôr. Beitegras i form av hå  inneholder ofte 0,90-1,00 Fem/kg TS og 20-25 % råprotein så lenge som det ikke er kommet nattefrost.  Næringsbehovet hos lam ligger på ca 15 % råprotein i rasjonen for å oppnå optimal tilvekst. Dermed vil denne type beite dekke lamma sitt behov til både energi og protein.

 

En god tommelfingerregel er at enga treng 1 kg N/daa/uke for å opprettholde produksjonen. Dette kan graset hente fra ettervirkningen av husdyrgjødsel, omdanning av organisk materiale i jorda eller via tilført næring fra mineralgjødsel. Ei overgjødsling med 34 kg kalksaltpeter / daa eller 19 kg 27-0-0 /daa etter 2. slåtten vil tilføre enga 5 kg N og gi graset tilstrekkelig næring for oppfôring av slaktelamma. Alternativt vil 17 kg/daa med 30-1-1 eller 28 kg/daa med 18-1-2 helgjødsel gjøre same nytte. Det  kan også være behov for ekstra tilsetting kobolt. Det er ikke gjort forsøk med haustgjødsling med kobolt, men koboltgjødsling på våren har vist bedra koboltstatus hos lamma utover beitesesongen.

 

Dersom enga er systematisk gjødsla med husdyrgjødsel både på våren og etter 1. slått både i år og foregående år, vil dette i mange tilfelle gi nok nitrogentilførsel for tilfredsstillende vekst i enga. I forsøk fra Bjerkreim og Gjesdal deltes enga i to. Den ene delen vart gjødsla med 5 kg N/daa etter 2. slåtten og den andre delen ikke vart gjødsla etter 2. slåtten. Både i Bjerkreim og i Gjesdal hadde enga blitt tilført husdyrgjødsel på våren og etter 1. slått. I disse forsøksfelta kunne en ikke finne forskjell i grasvekst mellom de to felta, men den gjødsla delen av felta viste et markant høyere innhold av råprotein i graset (25 % råprotein mot 20 % råprotein).

 

Ved for stort opptak av protein, må lamma skille det overflødige nitrogenet ut via urinen. Dette er en energi krevende prosess. Dette er energi som lamma dermed ikke får nytta til tilvekst. I verste fall kan derfor for sterk nitrogentilgang for planta føre til redusert tilvekst hjå lamma. Det betyr også at dersom en har litt lite beite, og ønsker å tilleggsfôre lamma med kraftfôr, vil det være fordelaktig å velge et proteinfattig kraftfôr (kraftfôr med lav PBV verdi) som suppleringsfôr. Det er også viktig å være klar over at lamma skal ha fri tilgang på vann på beite. Dette er god dyrevelferd samtidig som lavt inntak av vatn vil hemme fôropptaket og økt risikoen for urinstein. Ved tilgang på saltslikkestein eller også mineralslikkestein vil en stimulere til ekstra vannopptak og redusere sjansen for urinstein ytterligere.

 

For å sikre at enga får en god overvintring, er det viktig at det ikke drive for hardt beiting utover høsten. Som en hovedregel bør det stå att minimum 10 cm gras når veksten er avslutta for sesongen. En bør også være forsiktig med for sterk N-gjødsling utover høsten. For sterk N-gjødsling resulterer i at graset ikke stopper opp i veksten og starter vinterherdinga i tide. Både for sein vinterherding og for sterk beiting på høsten vil redusere graset sin evne til god overvintring, med fare for sein oppspiring av graset på våren og i verste fall at kulturgraset går ut.

 

Tilpasset Nordnorske forhold fra artikkel skrevet av NLR Rogaland

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.