Skjøtselsplan for Oksfjellelv øst, Hemnes kommune

27.11.2018 (Oppdatert: 29.11.2018) Marit Dyrhaug

Naturtypen artsrik slåttemark er sterkt trua ifølge Norsk rødliste for naturtyper, og ble i 2011 utvalgt naturtype (UN) med en viss beskyttelse gjennom lov om Naturmangfold. På oppdrag for Fylkesmannen i Nordland har NLR Nord Norge v/Marit Dyrhaug i 2018 revidert skjøtselsplanen for den 4,9 daa slåttemarka på Oksfjellelv øst i Hemnes kommune.

Det var i 2018 åtte år siden kartlegging og første skjøtselsplan for området ble utarbeid. Slåttemarka fikk da verdi C. Det ble ikke inngått noen avtale om skjøtsel, men grunneier har fulgt opp med restaureringstiltak som hogst av tilplanta gran, samt slått. Etter befaring i 2017 ble avgrensing av slåttemarka og områdebeskrivelse i Naturbase revidert, og verdien oppgradert til B. Skjøtselsplanen gir en beskrivelse av gjennomførte skjøtselstiltak, erfaringer og observert tilstandsutvikling i slåttemarka i perioden siden første skjøtselsplan ble utarbeidet. Beskrivelen tar utgangspunkt i kartleggingen fra 2010, feltbefaring i 2017 og informasjon fra grunneier om gjennomførte tiltak. Viktige mål for videre skjøtsel er fortsatt reduksjon i forekomst av skogsarter, samt å hindre økt utbredelse av vegetasjonstypen finnskjegg-eng. Anbefalte restaureringstiltak er bl.a sletting av markoverflaten rundt stubber, og grønngjødsling rundt stubber og i flekker med glissen vegetasjon med bjørnemose og skogsarter. Årlige skjøtselstiltak består av en sein slått. Skjøtselsplanen er utarbeidet i tett samarbeid med grunneier/bruker.

 

 

Les rapport her.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.