Skjøtselsplan for Hjelmsøya slåttemark, Herøy kommune, Nordland. Oppfølging av tradisjonell slåttemark som utvalgt naturtype

09.11.2020 (Oppdatert: 09.11.2020) Marit Dyrhaug

Naturtypen artsrik slåttemark er sterkt trua ifølge Norsk rødliste for naturtyper, og ble i 2011 utvalgt naturtype (UN) med en viss beskyttelse gjennom lov om Naturmangfold. På oppdrag for Fylkesmannen i Nordland fikk NLR Nord Norge i 2019 i oppdrag å kartlegge slåttemarka på Hjelmsøya i Herøy Kommune, og påfølgende oppdrag i 2020 å utforme skjøtselsplan.

Oversikt over lokaliteten, tatt fra fjøstuftene og mot sør (W33, 7322240 N, 372850 Ø). Foto: Foto: M. Dyrhaug

Ved kartleggingen ble slåttemarka avgrenset til 17,5 daa og fikk verdien B. Slåttemarka inkluderer også delområder med strandeng-vegetasjon.

Skjøtselsplanen gir faglig funderte anbefalinger for skjøtsel. Den baserer seg på feltbefaring i 2019, og vurdering av praktisk gjennomførbare skjøtselstiltak i nær dialog med brukeren. Anbefalte årlige skjøtselstiltak består av en sein slått kombinert med lett beiting med gamlenorsk sau høst-vinter-tidlig vår. Anbefalte restaureringstiltak er bl.a sletting av markoverflaten i områder med tue-struktur, samt intensivert vårbeite med sau i 2-3 år for å redusere forekomst av mjødurt og andre gjengroingsurter.

 

> Les hele rapporten



Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.