Sikker grøftejobb

20.08.2019 (Oppdatert: 21.08.2019) Solfrid Ramberg

Med grøfting mener vi utgravde hull i jordmasser der utrasing kan gå fra en vegg til en annen. Det skjer årlig dødsulykker i forbindelse med grøftegraving og målsetningen er å få redusert disse til et minimum.

Fotograf: Solfrid Ramberg

Grøftegraving er risikofylt arbeid. Man skal skaffe seg god kunnskap om grunnforholdene og planlegge arbeidet slik at ingen blir skadet. Arbeid i dype grøfter og sjakter er regnet som særlig farlig arbeid, vi må derfor vurdere risiko og gjøre det som må til for at arbeidet kan foregå trygt og sikkert.

Når vi graver opp massene legges de 1 meter fra grøftekant, om dette ikke er mulig kjøres de til en midlertidig lagringsplass. Du må ha rømningsvei i form av en stige når grøften er over 1 meter dyp.

Er grøften grunnere enn 2 meter kan den graves forholdsvis rett, men bør ha en forsvarlig helling.

 • Tørre masser bør gis en helling på 63 grader
 • Leire/våt masse 53 graders helling
 • Tidligere oppgravde masser 45 graders helling

Om vi skal grave ei grøft som er 2 meter eller dypere skal det lages en grøfteplan. Kravet til grøfteplan gjelder uavhengig av kravet om SHA- plan (sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljøplan). Her må vi bruke avstivning i form av grøftekasser, spunt eller kledning, stendere og avstivere eller om mulig ha ei helling på 45 grader.

 

Lag en grøfteplan

Før du går i gang, må du

 • gå gjennom byggherrens SHA-plan
 • sikre nødvendig kompetanse på for eksempel avløp, drift og kontroll (ADK) og geoteknisk kompetanse
 • gå gjennom eventuelle grunnundersøkelser
 • kartlegge eventuelle kabler og ledningsnett

 

Grøfteplanen skal

 • vise lengdeprofil med beskrivelse av jordarter ned til 1 meter under grøfte-/sjaktbunn når grøften ikke skal avstives
 • vise typiske tverrprofiler. Når det er planlagt avstiving, skal dette vises på tegningen
 • vise plassering av gravemassene
 • inneholde arbeidsinstruks som omfatter alle arbeidsoperasjonene

 

Ta kontakt med din jord- og planterådgiver i NLR Nord Norge for oppsett av grøfteplan.

I grøft som skal være dypere enn 3 meter skal avstivningen være dimensjonert av faglig kvalifisert person. Beregningen skal dokumenteres på forespørsel.

 

Det viktigste kravet til avstiving er at den må være solid nok til å ta opp jordtrykket og hindre at grøftesidene blir presset inn.

Selv om forskriftene bare stiller krav til avstiving av vertikale grøftevegger hvis de er dypere enn to meter, kan avstiving være nødvendig også ved grunnere grøfter.

Under rivning og avstiving skal ingen oppholde seg i grøften uten at det er strengt nødvendig.

 

Et lite sammendrag:

 • 0-1 meter: ingen krav
 • 1 meter: rømningsvei
 • 1-2 meter: kan graves med vertikale vegger uten avstivning (NB! faremomenter). Hvis veggene er loddrette, og hvis kartleggingen viser at det finnes særlige faremomenter, må grøften avstives med for eksempel spunt eller gravekasser. Alternativt skal grøftesidene gis en forsvarlig helning.
 • 2-3 meter: skal det utarbeides en grøfteplan. Ved faremomenter skal det gis en forsvarlig helning, man kan grave vertikale vegger men da må grøftesidene sikres med spunt eller gravekasser.
 • 3 meter eller mer: skal sikringen dimensjoneres og dokumenters.

 

 

Kilde: Arbeidstilsynet og veiledning for grøftearbeidFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.