Lovetann Foto Anne Kristiansen 2020
Medlem
⋅ Plantevern

Ugrasbekjempelse i eng og beite

Etter 1. slåtten kan det være passende å drive med ugrasbekjempelse.
NLR Nord Norge
Skilt 2
Medlem
⋅ HMS

Kjemikaler

I landbruket benyttes en lang rekke kjemikalier som f.eks. plantevernmidler, diesel, oljer, desinfeksjonsmidler, vaskemidler, maling og lakk, ensileringsmidler, frostvæske m.m. I tillegg dannes farlige kjemikalier gjennom forskjellige prosesser.
NLR Nord Norge
Hoymola trives godt i gjenlegget
Medlem
⋅ Plantevern

Ugrasbekjempelse i gjenlegg

I gjenlegg ligger forholdene ofte godt til rette for at rotugras som høymole, hundekjeks, matsyre, soleier m.fl får spredd seg fra røtter og spiring fra frø. Dette kan bli et problem senere i enga og reduserer avlinga betydelig. Her listes opp noen aktuelle tiltak for å redusere problemet. Målet er ei mest mulig ugrasrein eng.
Kalmoll
Medlem
⋅ Grønnsaker

Kålmøll

Forrige måned ble det varslet om stor innflyving av kålmøll i Sverige og Finland, og det er observert kålmøll på flere steder i Norge. Kålmøll er det viktigste skadeinsektet på kålvekster i verden. Den kan migrere over store områder og i stort antall, har kort generasjonstid og veldig stor reproduksjonsevne.