Forsøksresultat – Nitrogengjødsling i eng

13.05.2019 (Oppdatert: 14.01.2020) Marit Dyrhaug

I et gjødslingsforsøk på Løkta (Dønna kommune) ble det registrert kjempestore grasavlinger på rundt 1200 kg tørrstoff/daa. Økt N-gjødsling utover gjødslingsplanens anbefalinger ga ingen avlingsgevinst.

Dønna kommune

Våren 2018 anla vi, i samarbeid med NIBIO, et forsøk med N-gjødsling i eng hos Bjørnar Skarstad på Løkta (Dønna kommune). Enga var ei fin 2.årseng på moldrik kalksandjord. Enga og forsøksfeltet ble grunngjødslet etter gjødslingsplanen for skiftet, der vi gikk ut fra ei forventa avling på 850 kg tørrstoff/daa. Beregna N-behov ved 2 slåtter ble da 22,2 kg N/daa, og i praksis ble det spredd:

  • Ca 3,7 tonn/daa storfe/grisegjødsel med mye vann + ca 37 kg/daa 22-2-12 om våren (totalt 13,1 kg N/daa)
  • ca 43 kg/daa 22-2-12 (9,1 kg N/daa etter 1.slått)

 

I forsøket ble det tilleggs-gjødslet med OPTI-KAS eller OPTI-NS etter følgende forsøksplan:

  1. 0 kg N/daa – bare grunngjødsling etter gjødslingsplanen
  2. + 4 kg N/daa fordelt med 2,4 kg N om våren og 1,6 kg N etter 1.slått
  3. + 6 kg N fordelt med 3,6 kg N om våren og 2,4 kg N etter 1.slått
  4. + 8 kg N fordelt med 4,8 kg N om våren og 3,2 kg N etter 1.slått

 

Avlingsresultat

Som vi ser av tabellen nedenfor fikk vi kjempestore tørrstoffavlinger, i gjennomsnitt over 1200 kg/daa. Det ble tatt foranalyser av 1.slåtten, men vi har ikke mottatt analyseresultatene fra NIBIO, og vet derfor ikke hvilken fôrkvalitet avlingene har. Men det skal nevnes at pga regnvær ble både 1.slåtten og 2.slåtten tatt 10-15 dager for seint, noe som gir høgere tørrstoffavlinger men lågere forenhetskonsentrasjon og proteininnhold. Førsteslåtten ble høstet 29.juni og andreslåtten den 4.september. 

 

 

Økt N-gjødsling utover gjødslingsplanens anbefalinger ga ingen sikre utslag i større tørrstoffavlinger. Dette var uventet, for avlingspotensialet i denne enga var jo mye høgere enn hva som ble lagt til grunn under planlegginga, da vi gikk ut fra ei forventa avling på 850 kg ts/daa. God jord må ta mye av æren for det gode avlingsresultatet

 

På landsbasis er det i 2017-2018 gjort forsøkshøstinger på i alt 18 tilsvarende forsøksfelt, fra Agder i sør til Helgeland i nord. Bare ett av forsøksfeltene (i Agder) har gitt sikker mer-avling ved økt N-gjødsling.

For 8 forsøksfelt anlagt i 2017, ble det i 2018 gitt grunngjødsling på alle ruter og feltene forsøkshøstet for å registrere ettervirkning. Det viste seg at i ettervirkningsåret var det høgest avling på forsøksleddet som ikke fikk ekstra Nitrogen året før. Vi inspiserte vårt forsøk på Løkta den 30.april. Veksten var kommet i gang, og vi kunne notere at enga var noe mer glissen på rutene som hadde fått ekstra N-gjødsling.

 

I 2019 vil enga og forsøket bli grunngjødslet som i 2018, men det vil ikke bli gitt noe tilleggsgjødsling. Feltet vil bli forsøkshøstet, og så får vi se om avlingene blir store også i år? og om tilleggsgjødsling med nitrogen i fjor påvirker årets avlinger positiv eller negativt. Forsøksserien vil bli avsluttet til høsten, så til vinteren vil vi få rapport fra NIBIO med avlingsresultater og fôrkvalitet.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.