Myr og nydyrking - hva er mulig nå?

18.12.2020 (Oppdatert: 09.02.2021) Ragnhild Renna

Er all nydyrking av myr forbudt? Dette spørsmålet får vi ofte og det korte svaret er nei. Dette er ikke et absolutt forbud, det er flere unntak i forskriften. Undersøker du saken, så kan det være mulighet for nydyrking.

Etter endt uttak av torv blir arealet jordbruksjord hos bonde Knut Johnny Enoksen på Andøya Foto Ragnhild Renna

Hva er myr i nydyrkingsforskriften?

Myr er definert som arealer med myrvegetasjon og minst 30 cm tykt torvlag. Djup myr er myr med torvlag på 100 cm og mer. Grunn myr er følgelig myr med torvlag mellom 30 og 100 cm.

 

Når kan det gis dispensasjon til nydyrking?

Myndighetene kan innvilge dispensasjon i spesielle tilfeller og det er tre vilkår som er mulig. Minst ett av disse vilkårene må være oppfylt for at det vurderes dispensasjon. 

  • når grunneier/søker mister andre produksjonsarealer på grunn av tap av leiejord eller ved utbygging i offentlig regi som samferdselstiltak eller lignende. Dette må dokumenteres.
  • der grunneiers/søkers eneste dyrkingsressurs er myr
  • for å ivareta særskilte produksjoner i myr på fjellgrunn

 

Det er nydyrkingsforskriftens andre ledd som det skal dispenseres fra. Den lyder slik: Ved avgjørelsen skal det legges vekt på om det ut fra jordloven § 1 er ønskelig å styrke driftsgrunnlaget for driftsenheten, og om nydyrkingstiltaket legger til rette for driftsmessig gode løsninger.

Dispensasjon kan bare gis når behovet for tiltaket tilsier at hensynet til natur- og kulturlandskapsverdiene og hensynet til klima må vike. I denne vurderingen skal det legges vekt på størrelsen på myrarealet som skal dyrkes opp, hensynet til en rasjonell arrondering, søkers tilgang på andre dyrkingsarealer og om det er mulig å ta i bruk dokumenterte klimagassreduserende dyrkingsmetoder. En klimagassreduserende dyrkingsmetode er for eksempel omgraving av myr på mineraljord, der mineraljorda utgjør toppdekket på det nydyrka arealet. Les mer her:

https://www.nibio.no/nyheter/omgraving-av-myr-er-fortsatt-aktuelt

Spør først, grav siden

Som ansvarlig for tiltaket – tiltakshaver i søknadssammenheng, må du starte prosessen i rett ende. Du er ansvarlig for å holde deg orientert om forhold som regulerer det du gjør. Samtidig er det viktig å vite at det mange instanser å spørre til råds. Lokal landbruksmyndighet eks. kommunen er vedtaksmyndighet, men kan også gi informasjon om hvordan du bør gå fram. Det må søkes om nydyrking. Kommunen må også sende søknaden til aktuelle høringsinstanser.

Figur 1: Flytdiagram om prosess og beslutning for nydyrking på myr. Henta fra foredrag av Landbruksdirektoratet ved Maja Sandvik Schartum og Jostein Tostrup.

 

 

 Konsekvensutredning eller ikke?

Lokal landbruksmyndighet (kommunen) avgjør om tiltaket skal konsekvensutredes. Er arealet det søkes om over 50 daa, skal det i følge forskriften konsekvensutredes. For å omgå dette kravet tenker man at det er lurt å søke om nydyrking av areal under 50 daa. Dersom en søknad om for lite areal begrenser muligheten for å få gode løsninger på drenering og arrondering, bør det vurderes å søke om tilstrekkelig areal og ta kostnaden med konsekvensutredninga. Det er viktig å også være klar over at krav om konsekvensutredning kan oppstå på areal under 50 daa. Dersom du stykker opp arealer for å unngå utredning kan neste søknad medføre at du likevel må få dette gjort. Spør kommunen om du kan søke støtte fra kommunalt næringsfond til slike plankostnader.

Norsk Landbruksrådgiving har lang erfaring med søknadsprosesser rundt nydyrking.  Dersom du ønsker å dyrke myr må du ikke gi opp før du har snakket med oss.

Nyttige lenker for mer informasjon:

Regelverk for nydyrking

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/nydyrking/regelverk

Søknadskjema for nydyrking

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/nydyrking/skjema

 

 Webinar om revidert nydyrkingsforskrift

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.