Løsdriftskrav og tidsfrister frem mot 2034

11.12.2018 (Oppdatert: 11.12.2018) Ketil Edvardsen

Mattilsynet oppdaterte sin veileder til forskrift om hold av storfe i januar 2018. Veilederen sier nå i klartekst at det fra 1. januar 2024 blir endringer i regelverket som alle med båsfjøs bygget før 2004 blir nødt å forholde seg til.

Foto: Ketil Edvardsen

Som kjent trer krav om løsdrift for storfe i kraft 1 januar 2034. Dette gjelder for alle driftsbygninger som er tatt i bruk før 22. april 2004, og som har vært i sammenhengende drift siden. Dispensasjonen fra løsdriftskravet gjelder ikke for driftsbygninger som på et tidspunkt har vært ute av bruk i perioden etter 2004. Skal disse tas i bruk igjen må det bygges om eller legges opp til et annet driftsopplegg enn båsdrift.

 

Gjeldende krav i holdforskrift:

  • Hunndyr over 6 måneders alder, og frem til 2 måneder før kalving kan oppstalles i fullspaltebinger dersom driftsbygningen er oppført før 2004 og har vært i sammenhengende drift
  • Hunndyr kan ikke oppstalles på båser som har helt eller delvis drenerende gulv.
  • I nybygg, eller nye avdelinger i eksisterende fjøs skal alle hunndyr oppstalles i binger med liggebåser eller tett liggeareal

 

De nye kravene fra 2024 dreier seg i hovedsak om:

  • Krav om utvidet beitetid og mosjon utenom beitesesong for dyr som oppstalles i båsfjøs
  • Krav om kalvingsbinge (1 binge per påbegynte 25 kyr)

 

 

 

For mange er det ikke kjent at dersom det planlegges oppgradering av eksisterende båsfjøs som for eksempel riving av hele eller deler av golvet og montering av spaltegolv - vil dette regnes som nytt, og kravene i forskriften vil da gjelde. Dette betyr for eksempel at dersom det innredes nye spaltebinger i eksisterende båsfjøs, eller at plansiloer innredes som dyrerom skal alle hunndyr ha liggebåser eller tett liggeplass.

 

Når skal dyrene ut?

Regelverket sier ikke noe om når i sommerhalvåret mosjonen skal foregå. Det er derfor greit å la kyrne få mosjonen tidlig eller sent i perioden, forutsatt at dyrevelferden blir ivaretatt. Det skal tas hensyn til dyrenes naturlige og atferdsmessige behov.

For båsfjøs blir det fra 1.1.2024 krav om mosjon i 16 uker, og dyrene skal også sikres mulighet til regelmessig mosjon og fri bevegelse resten av året etter naturlige og atferdsmessige behov (ref § 10, tredje avsnitt samt §§ 1 og 4).

 

 

Hva er et nybygg?

Forskriften skiller i noen punkter mellom nye og eksisterende driftsbygninger. Veilederen til hold av storfe presiserer hva som menes med begrepet nybygg:

  • frittstående bygg bygget fra grunnen av etter 22.04.2004.
  • tilbygg/påbygg bygget fra grunnen av etter 22.04.2004, når tilbygget resulterer i et eget, nytt husdyrrom som ikke har felles fjøsluft med eksisterende husdyrrom
  • annen bygningsmasse (for eksempel plan-/flatsilo, fôrrom, gjødselkjeller) som opprinnelig ikke er bygget for oppstalling av storfe, og som heller ikke er benyttet til dette før 22.04.2004, men som tas i bruk til oppstalling av storfe dersom ombyggingen inkluderer bygging av nytt gulv i husdyrrommet.

 

 

Må kalvings- og sykebinger være en permanent innretning?

Sykebingen skal være en egen binge med fikseringsmulighet som står klar ved behov, og som skal benyttes til formålet. Avsatt plass til en midlertidig syke/kalvingsbinge som raskt og enkelt kan settes opp av grinder e.l., er vanligvis ikke nok til å oppfylle kravet. Bingen må være tilrettelagt for syke dyr og dyr i fødsel, blant annet må spaltegulv være tilpasset nyfødte kalver dersom deler av arealet har slikt gulv. 

Les hele forskrift om hold av storfe her

 

Last ned veileder til forskrift om hold av storfe her

 

Dersom du har planer om ominnredning, ombygging eller nybyg - ta gjerne kontakt med en av våre bygningsplanleggere:

Svein Johnsen

Hallgeir Gravelsæther

Ketil Edvardsen

Roger ØstvikFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.