Kystlynghei – en trua naturtype

18.09.2020 (Oppdatert: 28.09.2020) Ragnhild Renna

Det har vært mange spørsmål om nordgrensa for kystlynghei. Etter besøk av Mons Kvamme fra Lyngheisenteret i Hordaland nå i høst, ble det gjort befaringer flere steder i Vesterålen og Sør-Troms, i tillegg til Lofoten. Det ble gjort registreringer og det er klart at det finnes kystlynghei så langt nord som Troms.

Røsslynghei fra område utanfor Vestnes på Bjarkøya mot Grytøya. Foto: Anna Vollebu

Kystlynghei er en trua naturtype og statusen er bekrefta jfr. forskriftsendring i 2011 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kystlynghei-har-blitt-utvald-naturtype/id2410254/

Dette beskriver ei kystlynghei (sitat fra nettsida til regjeringen):


Kystlynghei er opne område langs kysten som er forma av rydding av kratt og skog, beite, lyngbrenning og lyngslått. Kystlynghei er blant våre eldste kulturlandskap og Noreg har en vesentlig del av førekomstane som framleis finst i Europa. Vi har og spesielle, nordlige former av lynghei som ikkje finns andre stader. For kystbøndene var lyngheia ein verdifull ressurs som beite for husdyra heile året. Kystlynghei er i dag en sterkt trua naturtype. Det betyr at det er svært høg risiko for at den forsvinn frå Noreg i løpet av dei komande 50 åra.

 

Det er i Regionalt miljøprogram for Nordland, støtteordning for beiting av kystlynghei. Her er link til Regionalt miljøprogram for Nordland:

https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-nordland/dokument-fmno/landbruk-og-mat-dokumenter/miljotiltak-dokumenter/veileder-regionale-miljotilskudd-med-forskrift-2020-endelig.pdf

og nedenfor er utklipp av ordningen vedr. kystlynghei.

I Troms er det ikke samme støtteordning for kystlynghei. Det er naturlig, siden det ikke har vært registrert kystlynghei i regionen før. Regionalt miljøprogram for Troms og Finnmark har ordninger for beiting i kystområdene.

Her er link til hele programmet:

 https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-troms-og-finnmark/landbruk-og-mat/rmp/rmp-veileder-troms-og-finnmark-2020-oppdatert.pdf

 

Ordningene ''Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i utmark'' og ''Skjøtsel av biologisk verdifulle arealer'' er en ordning som muligens kan understøtte beiting på kystlynghei også. Nedenfor er lagt inn utklipp av ordningen.

Temaet kystlynghei vil bli fulgt opp av bl.a. Norsk Landbruksrådgiving i samarbeid med næringsutøvere med flere.

Fagdager arrangeres bl.a. i høst i Salten og Vesterålen.

 

Litteratur

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m23/m23.pdf

http://www.muho.no/lyngheisenteretFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.