Skjotselsplan for Hadsel Prestegard
⋅ Kulturlandskap

Skjøtselsplan for Hadsel Prestegård

Formålet med denne planen er å klarlegge behovet for skjøtsel på Hadsel prestegård i forhold til kulturminner og vegetasjonsutvikling, og å beskrive de skjøtselstiltak som vil gi best effekt sett i forhold til eiendommens størrelse og beskaffenhet. Ulike aktører er aktuelle i den praktiske utføringa av skjøtselstiltak, og dette er omhandla i planen. Men det er i henhold til prosjektbeskrivelsen vektlagt forhold knytta til beitedrift og med Hadsel fellesbeite som leietaker.
NLR Nord Norge
Bevaring
Medlem
⋅ Kulturlandskap

Bevaring av jordbrukets kulturlandskap

Det er et overordna ønske fra storsamfunnet om å ivareta kulturlandskapet. Spørsmål som kommer i etterkant er hvilket kulturlandskap som skal bevares, hvem definerer det ønska kulturlandskapet og hvordan bør dette gjøres?
NLR Nord Norge
Naturbeitemarka pa Mikkelsnes
⋅ Kulturlandskap

Skjøtselsplan for Mikkelsnes, Øksnes kommune, Nordland

Naturtypen naturbeitemark er vidt utbredt over hele Norge. Naturbeitemark inngår i den nye naturtype-betegnelsen semi-naturlig eng som er vurdert som sårbar (VU) i Norsk rødliste for naturtyper 2011.
NLR Nord Norge
Naturbeitemarka i Brannasen 2018 Ragnhild Renna
⋅ Kulturlandskap

Skjøtselsplan for Lifjord, Øksnes kommune, Nordland

Naturtypen naturbeitemark er vidt utbredt over hele Norge. Naturbeitemark inngår i den nye naturtype-betegnelsen semi-naturlig eng som er vurdert som sårbar (VU) i Norsk rødliste for naturtyper 2011.
NLR Nord Norge
Oversikt over lokaliteten tatt fra fjostuftene og mot sor
⋅ Kulturlandskap

Skjøtselsplan for Hjelmsøya slåttemark, Herøy kommune, Nordland. Oppfølging av tradisjonell slåttemark som utvalgt naturtype

Naturtypen artsrik slåttemark er sterkt trua ifølge Norsk rødliste for naturtyper, og ble i 2011 utvalgt naturtype (UN) med en viss beskyttelse gjennom lov om Naturmangfold. På oppdrag for Fylkesmannen i Nordland fikk NLR Nord Norge i 2019 i oppdrag å kartlegge slåttemarka på Hjelmsøya i Herøy Kommune, og påfølgende oppdrag i 2020 å utforme skjøtselsplan.
Brosjyrer Mekanisering Tilskuddsfor
Medlem
⋅ Kulturlandskap

Veileder Tilskuddsfôring til gammelnorsk sau

NLR Helgeland har utarbeidet en veileder om tilskuddsfôring av gammelnorsk sau (GNS). Veilederen har særlig fokus på tilskuddsfôring til GNS som går på helårs utegang i kystlynghei, men gir også anbfalinger om vinterfôring til GNS-besetninger som tas heim om vinteren.
NLR Nord Norge
Brosjyrer Mekanisering Tilskuddsfor
Medlem
⋅ Kulturlandskap

Informasjonsbrosjyre Småskala høsteredskap og utstyr

NLR Helgeland har laget en informasjonsbrosjyren om småskala mekanisering. Brosjyren gir en kort beskrivelse av egenskaper og bruksområder for slåmaskiner og tohjulstraktorer, ulike typer slåttebjelker, vende- og samlerive, minirundballepresser og –pakkere, samt litt om ryddesager og beitepussere.
NLR Nord Norge
UKL bilde
⋅ Kulturlandskap

UKL Blomsøy-Hestøy og Skålvær - PLANTEGUIDE

NLR Nord Norge har i samarbeid med NIBIO laget en brosjyre, som presenterer 30 planter typisk for Utvalgt kulturlandskap Blomsøy-Hestøy og Skålvær. Området utmerker seg med en svært rik flora tilknyttet naturtypene kystlynghei, naturbeitemark og gamle slåttemarker. Målet er å inspirere mange til å gå tur i området og bli kjent med plantene som vokser her.
Steingjerde 2
Medlem
⋅ Kulturminner

Steingjerder – evige kulturminner i jordbrukets kulturlandskap?

Kanskje har du sett flybilder over lyngheier i Storbritannia, med kilometerlange steingjerder? Eller vært på Jæren og sett lange steingjerder? Også i Nord-Norge har vi steingjerder. Denne artikkelen skal se nærmere på tradisjonen, restaurering av dem og hvilke støtteordninger som finnes for deg som eier av slike kulturminner.
Bladslirekne Gustav Karlsen
Medlem
⋅ Kulturlandskap

Bekjemping av bladslirekne

En fremmed art er en organisme (dyr, plante, insekt eller sopp) som forekommer utenfor sitt naturlige utbredelsesområde. Flere av disse utgjør liten eller ingen trussel mot naturmangfoldet, men en del av de fremmede artene kan gjøre stor skade i området de sprer seg til.
NLR Nord Norge
Rosslynghei fra omrade utanfor Vestnes pa Bjarkoya mot Grytoya Foto Anna Vollebu
Medlem
⋅ Kulturlandskap

Kystlynghei – en trua naturtype

Det har vært mange spørsmål om nordgrensa for kystlynghei. Etter besøk av Mons Kvamme fra Lyngheisenteret i Hordaland nå i høst, ble det gjort befaringer flere steder i Vesterålen og Sør-Troms, i tillegg til Lofoten. Det ble gjort registreringer og det er klart at det finnes kystlynghei så langt nord som Troms.
NLR Nord Norge
Skjotselsplan Marit Dyrhaug
⋅ Kulturlandskap

Skjøtselsplan for Oksfjellelv øst, Hemnes kommune

Det var i 2018 åtte år siden kartlegging og første skjøtselsplan for området ble utarbeid. Slåttemarka fikk da verdi C. Det ble ikke inngått noen avtale om skjøtsel, men grunneier har fulgt opp med restaureringstiltak som hogst av tilplanta gran, samt slått.
1 2