Det var i 2018 åtte år siden kartlegging og første skjøtselsplan for området ble utarbeid. Slåttemarka fikk da verdi C. Det ble ikke inngått noen avtale om skjøtsel, men grunneier har fulgt opp med restaureringstiltak som hogst av tilplanta gran, samt slått. Etter befaring i 2017 ble avgrensing av slåttemarka og områdebeskrivelse i Naturbase revidert, og verdien oppgradert til B. Skjøtselsplanen gir en beskrivelse av gjennomførte skjøtselstiltak, erfaringer og observert tilstandsutvikling i slåttemarka i perioden siden første skjøtselsplan ble utarbeidet. Beskrivelen tar utgangspunkt i kartleggingen fra 2010, feltbefaring i 2017 og informasjon fra grunneier om gjennomførte tiltak. Viktige mål for videre skjøtsel er fortsatt reduksjon i forekomst av skogsarter, samt å hindre økt utbredelse av vegetasjonstypen finnskjegg-eng. Anbefalte restaureringstiltak er bl.a sletting av markoverflaten rundt stubber, og grønngjødsling rundt stubber og i flekker med glissen vegetasjon med bjørnemose og skogsarter. Årlige skjøtselstiltak består av en sein slått. Skjøtselsplanen er utarbeidet i tett samarbeid med grunneier/bruker.