Ved kartleggingen ble slåttemarka avgrenset til 17,5 daa og fikk verdien B. Slåttemarka inkluderer også delområder med strandeng-vegetasjon.

Skjøtselsplanen gir faglig funderte anbefalinger for skjøtsel. Den baserer seg på feltbefaring i 2019, og vurdering av praktisk gjennomførbare skjøtselstiltak i nær dialog med brukeren. Anbefalte årlige skjøtselstiltak består av en sein slått kombinert med lett beiting med gamlenorsk sau høst-vinter-tidlig vår. Anbefalte restaureringstiltak er bl.a sletting av markoverflaten i områder med tue-struktur, samt intensivert vårbeite med sau i 2-3 år for å redusere forekomst av mjødurt og andre gjengroingsurter.